top of page

METODIKA TVORBY ODBORNÉ KAZUISTIKY V PODKOVÁŘSTVÍ

Podkovářská kazuistika je popis pacientů (ošetřovaných koní) se stejnými nebo podobnými problémy. Účelem takové kazuistiky je buď uvést novou představu, nebo potvrdit předchozí nález. Kazuistické zpracování jednotlivých pacientů pro výukové prezentace zaručuje kromě administrativního účelu i potřebnou kontinuitu a kompletnost péče.

Jak psát kazuistiku?

Kazuistiky jsou nejméně náročné formy medicínského způsobu psaní. Kazuistiky obvykle mívají šest částí: titul, abstrakt, úvod, popis samotného případu, diskuzi a literární odkazy. Každá jednotlivá část vyžaduje konkrétní požadavky, aby kazuistika jako celek mohla být kvalitní.

Kazuistika je jádrem v našem případě podkovářských a veterinárních znalostí. Málokdo z nás si dnes uvědomuje, že na základě jednotlivých veterinárních kazuistik bylo např. upozorněno na typické příznaky nemoci šílených krav. Kazuistiky se stávají se zdrojem nových informací a mají i neodmyslitelnou vzdělávací funkci pro každého podkováře nebo veterinárního lékaře. Co znamená kazuistika, to věděl William Osler na počátku dvacátého století, kdy již tehdy formuloval pozoruhodnou myšlenku: „Nejlepší výuka medicíny je ta, která je vyučována samotným pacientem“. „…

MODEL KAZUISTIKY – PREZENTACE (formát PowerPoint, PDF, webová prezentace, videoprezentace - jako podklad lze použít pouze formáty splňující vizuální identitu projektu)

1. Záhlaví - Heading : Symbol projektu – Symbol ot the project

 1. Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis)

 2. Autoři – Authors

 3. Místo zhotovení – Working place

 4. Případová studie – Case report

Zápatí podle projektu – Basis line according to the project

Pozadí, záhlaví a zápatí by mělo být jednotné – Backround, heading and basis line should be unified

Titul by měl uvádět název diagnózy.

2. Úvod – Introduction

 1. Literární přehled, uvést základní literární údaje o dosavadních poznatcích řešení problému včetně citace (může být rozvedeno na více slidech) – Literature overview, to wright basic known literature concerning the described problém including citation (could be presented on more slides).

 

Jak psát úvod?

Ještě před vytvořením sdělení může úvod ovlivnit úspěch i nezdar kazuistiky. Ten by měl poskytnout jasnou charakteristiku onemocnění. V úvodu by měly být použity odkazy na autory uvedené v souhrnu literatury. Úvod by měl mít jeden, dva, nanejvýš tři odstavce. I v úvodu bychom měli používat slovesa v činném rodě.

3. Nacionále – Data of the patient

 1. Plemeno - Breed

 2. Pohlaví – Gender

 3. Věk – Age

 4. Barva – Colour

 5. Pracovní využití – Working discipline

4. Anamnéza – History

 1. Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain

 2. Doba trvání potíží – Length of the problems

 3. Ustájení – Stabling conditions

 4. Stelivo – Bedding

 5. Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care

 6. Typ kování – Type of shoeing

 7. Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis

5. Popis případu – Problem description

 1. Charakteristika změn – Characterisation of the changes

 2. Tvar kopyta – Shape of the hoof

 3. Postoj koně - Conformation

 4. Patologické změny kopyta – pathologic changes

 5. Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care

 6. Zhodnocení typu kování – evaluation of the type of shoeing

 7. Kulhání, případná diagnóza, včetně rtg a usg – Lameness and suspicious diagnosis including rtg and usg

 

6. Dokumentace – Documentation

 1. Všechny obrazové (rtg, usg) a video dokumenty nutno uvést – All the pictures (rtg, usg) and video documents have to be presented

 

7. Zvolená opatření – Choisen solutions

 1. Zvolená úprava kopyt – Trimming

 2. Příprava podkovy – Shoe preparation

 3. Podkování – Shoeing

 4. Veterinární opatření - Veterinary treatment

 5. Zásady další péče – Rules of the further care

8. Vývoj změny (follow up – Development of changes

 1. Efekt zvolené úpravy kopyt – Trimming effect

 2. Změny ve volbě podkov – Changes in shoe choice

 3. Změny v podkování – Shoeing changes

 4. Efekt veterinárních opatření - Veterinary treatment effect

 5. Výsledek péče – Result of the care

 

Jak psát popis samotného případu?

Nepoužívejme slova případ jinde než v podtitulu této části. Nezmiňujme se o pacientovi jinými slovy než kůň číslo (přidělené dle projektu). Popis případů je obvykle napsán v minulém čase a obsahuje pět až šest odstavců (slidů). Popis by měl zdůraznit pozitivní nálezy a všechny důležité negativní nálezy. V případě, že popisovaný kůň absolvoval více ošetření, vyžaduje každé ošetření samostatný odstavec (slide). Nálezy laboratorních a zobrazovacích vyšetření by měly tvořit samostatné odstavce (slidy). Průběh podkovářského a veterinárního vyšetření a podkovářského ošetření a podkování, včetně výsledku péče, by měl být popsán chronologicky.

9. Diskuse – Discusion

 1. Porovnání vývoje případu s literárními údaji – Comparison of the case development with the literature data

 

 Jak psát diskuzi?

Diskuze je obvykle složena z kostry a konečného úsudku. Neopakujme úvod v diskuzi! Nepopisujme znovu průběh případu v diskuzi! Tabulky a obrázky používejme velmi střídmě. Dva nejdůležitější záměry diskuze jsou: tvorba odstavce a následného úsudku. Uspořádání odstavců je stejně důležité jako při psaní popisu případu.

Diskuze je místem pro integraci nových a starých (stávajících) informací. Má být stručná. Má být skromná. Měli bychom používat umírněný tón pro posuzování našich závěrů.

Vyzdvihování vlastních výsledků obvykle rozzlobí editora i recenzenty. Buďme kritičtí ke svým výsledkům i v případě, že existují. Diskuze by neměla být upovídaná (užvaněná): když něco chceme říct, řekněme to, ale pak zbytečně nerozvádějme.

Používání trpného rodu v diskuzi může být matoucí. Činný rod sloves můžeme používat při popisu zavedených nebo publikovaných znalostí, které stále platí – jako např. "Pacienti mají abnormality". Minulý čas používáme pro přisuzování – např. Diamond nedávno publikoval…

 

Jak psát literární odkazy? V této části uvádíme výběr literárních odkazů. Měli bychom uvést pouze důležitou literaturu. Nezapomínejme na domácí autory, kteří se uvedenou problematikou zabývali. Neměli bychom spoléhat (důvěřovat) na odkazy zprostředkované jinými osobami.

10. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message)

 1. Stručně charakterizovat hlavní poznatek z prezentovaného případu – Short conclusion and také home message from presented case.

 

Slovo na závěr „Filozofií“ důvodu publikace kazuistiky je podělit se o výjimečné, zajímavé a výpovědní informace a poskytnout je odborné komunitě. Dnes je publikování i jednotlivých (tzv. single case report) klinických -  podkovářských  případů nesmírně důležité. Zpracování a publikace charakterizovaných případů významně obohacuje a doplňuje tento blahodárný zdroj informací.

bottom of page