top of page
Reklamní_tabule.jpg
Reklamní leták.jpg

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PROJEKTU

V rámci projektu proběhlo celkem 6 odborných workshopů. Původní tři pětidenní workshopy byly rozděleny na 6 třídenních. Prvním důvodem tohoto rozdělení byla časová vytíženost účastníků projektu, neboť všichni zúčastnění jsou aktivní podkováři nebo veterinární lékaři. Druhým důvodem bylo zařazení dvou míst konání akce pro lepší dostupnost nebo odpovídající počet koní na místě. Workshopy se uskutečnily na území České republiky a Slovenska. Maďarský partner uspořádal na Universitě v Budapešti  workshop, kterého se zúčastnili všichni partneři projektu. V řadě přednášek byl představen projekt se všemi jeho výstupy a přístroj "Lameness Locator" a jeho vynikající využití ve výuce podkovářů specialistů při diagnostice kulhání. Bohužel tento workshop byl jednodenní, a proto ho nelze zařadit do aktivit projektu jinak, než jako šíření výsledků projektu. 

  • Cílem workshopů bylo seznámení účastníků s projektovými cíli, výstupy projektu - případovými studiemi a studijním plánem s moduly, které lze aplikovat pro daný obor vzdělání Podkovář specialista. Při každém workshopu probíhala diskuse, při které docházelo k výměně zkušeností podkovářů a veterinárních lékařů. Velkým přínosem do diskuse byly aktuální informace z Národního ústavu vzdělávání a Sektorové rady zemědělství ČR. Každý workshop byl ukončen dotazníkovým šetřením a testem. 

  • Po organizační stránce zajišťovali workshopy pracovníci příslušného partnera. Účast na workshopech byla pro účastníky zdarma.

Reklamní trička.jpg

1. PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Ve dnech 12. – 14.10.2018 se v rámci projektu "Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist" v rámci programu Erasmus +, KA 2: Strategická partnertství na Hřebčíně v Měníku uskutečnil vzdělávací seminář na téma Diagnostika kulhání s využitím nových technologií – Equinosis Q Lameness Locator. Semináře se zúčastnili čeští a slovenští podkováři, kteří aktivně pracují v rámci tohoto projektu jako lektoři a řada dalších podkovářů a studentů podkovářského oboru.

 

Ve všech odvětvích využívání koní je jejich pohyb jednou z nejdůležitějších užitkovou vlastností. Pravidelnost pohybu koně je hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a jejich hodnota značně klesá. Důvodů, které způsobují neplnohodnotný pohyb koně, může být mnoho a je možné je rozdělit do dvou hlavních kategorií. V první kategorii hovoříme o nepravidelnosti předvádění končetin vlivem rozdílů v jejich konformaci a zatížení kopyt. V počátečních fázích se nejedná o poškození zdraví koní, ale při špatné diagnostice, dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin. Do druhé kategorie řadíme kulhající koně s onemocněním kostního podkladu nebo měkkých tkání především distální části končetin. Při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno.

 

Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelných. Při vzdělávání podkovářů v ČR bylo však v minulosti zcela opomíjeno téma diagnostiky kulhání. Podkováři byli možná schopni průměrného vyšetření palpací, ale zcela jim chyběl základ ve čtení Rtg snímků a schopnost správně diagnostikovat onemocnění distální části končetiny koně.

 

Podkováři jsou pak při své práci zcela závislí na verdiktu veterinárního vyšetření. Bohužel v ČR je v řadách veterinářů jen velmi málo ortopedických odborníků, kteří mají dostatečné zkušenosti s diagnostikou a posouzením problémů koňských končetin. Při posuzování pohybových problémů koní převládají v mnoha případech subjektivní názory a nejsou ojedinělé případy, kdy je kůň postupně vyšetřen několika veterináři a každý vynese jiný diagnostický výsledek. Velmi často je potom léčba koně vedena metodou pokus x omyl, což postiženému zvířeti na pohodě a welfare rozhodně nepřidá. Můžeme říct, že podkováři získávají zkušenosti s počtem diagnostikovaných koní a poměrem úspěšnosti léčby, ale významnou součástí jejich odbornosti je pozorovací schopnost, která je vlastní příčinou subjektivity při posuzování pohybových problémů koní.

 

Podkováři jsou při úpravě a podkování kopyt na svých pozorovacích schopnostech velmi závislí. Předvedení koně a správné posouzení jeho končetin při stání i v pohybu předchází vlastní manuální práci a rozhoduje o všech dalších postupech a ortopedických opatření. Na rozdíl od veterinářů posuzuje podkovář pravidelnost pohybu koňských končetin mnohokrát za den a bohužel může svým špatným subjektivním úsudkem mnoha koním ublížit.

 

Z vyhodnocení statistických výsledků více než patnáctiletého sledování koňských končetin byl sestrojen a dlouhodobě zkoušen „Lokátor kulhání TM“ (Lameness Locator TM), jehož použití významným způsobem redukuje subjektivní pohled na pohyb koně, protože jej sledují přesné elektronické snímače, které jsou schopny během pouhých 20 až 30-ti koňských klusových kroků vyhodnotit prostřednictvím kvalifikovaného softwaru pohybové odchylky jednotlivých končetin. V krátkém časovém úseku je podkovář schopen vyhodnotit, která končetina kulhá primárně a která končetina kulhá pouze sekundárně (toto kulhání je způsobeno postižením primárním končetiny). Přesnost získaných dat informuje o detailních odchylkách pohybu koňského těla, které nejsou běžným okem postřehnutelné. Na základě výsledku je provedeno vyšetření RTG a konečná diagnostika onemocnění. Z podkovářského hlediska je zde vynikající možnost bezprostředního vyhodnocení správnosti úpravy a podkování kopyt s následnou kontrolou pozitivního posunu lokalizovaných problémů jako reakce na zvolená ortopedická opatření. Výsledky získané lokátorem kulhání jsou nezbytným podkladem pro další vyšetření, protože částečně lokalizují postižené místo.

2. PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ - UNIVERSITA VETERINÁRSKÉHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

V rámci mezinárodních vzdělávacích aktivit projektu "Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist" v rámci programu Erasmus +, KA 2: Strategická partnertství, se ve dnech 29.–31.03.2019 uskutečnil další třídenní vzdělávací seminář.  Semináře se opět zúčastnili čeští a slovenští podkováři, kteří aktivně pracují v rámci tohoto projektu jako lektoři a řada dalších podkovářů a studentů podkovářského oboru. Slovenský partner projektu vybral jako místo pro konání semináře krásné prostředí „Jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootoechniky při Slovenské polnohospodárské univerzitě v Nitre“. Hlavním důvodem tohoto výběru byla lepší dostupnost pro účast zájemců o podkovářské vzdělávání na Slovensku a využití tohoto semináře i pro šíření výsledků projektu a zvýšení zájmu.

 

Přednášejícími lektory byli MVDr. Zdeněk Žert, CsC. dipl. ECVS a Ing. Jindřich Vinčálelk, CE-F. semináře se zúčastnilo celkem 24 účastníků, z toho 11 lektorů projektu. V rámci projektové části semináře byly probrány metody teoretické a praktické výuky podkovářů a představen inovovaný vzdělávací studijní program, studijní materiály na elektronické platformě v podobě studijních kazuistik – případových studií dle skutečnosti. Mezi další přednášky byla zařazena podrobná anatomie a fyziologie zadní končetiny, úprava a podkování končetiny s poškozeným mezikostním svalem. V rámci praktické části workshopu byla zařazena především diagnostika v podkovářství. Hlavním bodem v diagnostice bylo představení „Lokátoru kulhání“, jeho využití v podkovářství včetně praktických příkladů. Praktické předvedení zajistili podkováři slovenského partnera projektu – Ing. Maroš Klobušník, Martin Skala a Ladislav Kontár. Pro účastníky projektu bylo připraveno příjemné prostředí jezdeckého areálu, včetně potřebné pohybové dráhy venkovní s tvrdým povrchem a krytou i venkovní jízdárnou s písčitým povrchem. Rozdílné povrchy jsou velmi důležité pro diagnostiku problémů končetin a kopyt koní a jejich řešení.

 

Nosným tématem, prolínajícím celým seminářem, byla výuka kvalitní podkovářské diagnostiky. Pohyb koně a jeho pravidelnost je nejdůležitějších vlastností a hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a rovněž jejich estetická hodnota značně klesá. Při špatné diagnostice, která vede mnohdy k dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin. Naproti tomu při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno. Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelné.

 

Podkováři posuzují pravidelnost pohybu koňských končetin mnohokrát za den.  Předvedení koně a správné posouzení jeho končetin při stání i v pohybu je základem správné podkovářské diagnostiky, předchází vlastní manuální práci a rozhoduje o všech dalších postupech ošetření a úpravě kopyt, podkování a případně potřebných ortopedických opatření. K tomu musí směřovat i výuka podkovářských mistrů (specialistů) a k tomu významně přispívá i výše uvedený projekt a jeho výstupy.

3. PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ - UNIVERSITA VETERINÁRSKÉHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Jako třetí v pořadí, v rámci mezinárodních vzdělávacích aktivit projektu "Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist" v rámci programu Erasmus +, KA 2: Strategická partnertství, se ve dnech 3.–5.5.2019, uskutečnil další třídenní vzdělávací seminář.  Semináře se opět zúčastnili čeští a slovenští podkováři, kteří aktivně pracují v rámci tohoto projektu jako lektoři a řada dalších podkovářů a studentů podkovářského a zejména pak veterinárního oboru. Za slovenského partnera projektu tentokrát přivítal účastníky MVDr. Olover Merva a to přímo na půdě Veterinární univerzity v Košicích.

 

Přednášejícími lektory byli MVDr. Zdeněk Žert, CsC. dipl. ECVS a Ing. Jindřich Vinčálelk, CE-F. Semináře se zúčastnilo celkem 117 účastníků, z toho 12 lektorů projektu, 6 podkovářů a 99 studentů University veterinářského lekárstva a farmacie v Košicích. V rámci projektové části semináře byly jako vždy probrány metody teoretické a praktické výuky podkovářů a představen inovovaný vzdělávací studijní program, studijní materiály na elektronické platformě v podobě studijních kazuistik – případových studií dle skutečnosti. Byla předvedena praktická ukázka výuky ruční výroby podkov, úpravy bosých kopyt a základů podkování. Teoretický výklad lektorů J. Vinčálka a Z. Žerta byl doprovázen praktickou ukázkou přímo na podiu posluchárny a promítán v detailu na plátno. Tento způsob výuky zaznamenal u studentů úspěch a vzbudil jejich zájem.

 

Mezi další přednášky byly zařazeny Vady postojů končetin hříbat a jejich deformity, Zdravotní problémy způsobené vadami postojů, Kopyta s onemocněním bílé čáry a sníženou kvalitou rohoviny. V rámci praktické části workshopu byla zařazena opět diagnostika v podkovářství. Hlavním bodem v diagnostice bylo představení „Lokátoru kulhání“, jeho využití v podkovářství včetně praktických příkladů, které ukazují na důležitost spolupráce podkováře, veterinárního lékaře a chovatele.

 

Praktické předvedení řešení případových studií zajistili podkováři slovenského partnera projektu – Ing. Maroš Klobušník a Martin Skala. Byli připraveni dva koně, na kterých byla prakticky předvedena kompletní podkovářská diagnostika a s následným řešením problémů a diagnostické vyhodnocení výsledku.

 

Seminář zakončen společnou diskusí všech zúčastněných. Můžeme říci, že celý seminář proběhl ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře, která podporovala diskuze a přenos informací. Zvolená témata byla velmi obsáhlá a náročná. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení vysoké úrovně semináře.

4. PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Ve dnech 13.-15.09.2019 se v rámci projektu "Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist" v rámci programu Erasmus +, KA 2: Strategická partnertství uskutečnil vzdělávací seminář na téma:  Vzdělávací projekt a jeho výstupy, Metodika vzdělávání dospělých podkovářů, Tvorba prezentací, příprava fotodokumentace a videozáznamů z podkovářské praxe, Evaluace = Nástroj zjišťování kvality ve vzdělávání.

 

Tento seminář byl přístupný pouze účastníkům projektu a konal se v sídle PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v Lelekovicích. Celkem se zúčastnilo 17 lektorů projektu. Hlavními lektory byli Ing. Jindřich Vinčálek a MVDr. Zdeněk Žert.

 

Jako první bod programu byl účastníkům projektu představen Studijní plán Masterfarrier Specialist (Mistr Podkovář neboli Podkovář specialista) ve finální podobě před ukončením projektu a vzájemně prodiskutovány navrhované hodinové dotace k jednotlivým modulům vzdělávání. Podle tohoto studijního plánu byl zpracován kompletní návrh Mistrovské kvalifikace Podkovář mistr, která pokračuje ve schvalovacím řízení na NÚV. Účastníci projektu byli s touto kvalifikací podrobně seznámeni a jejich připomínky byly zapracovány do návrhu. Také byla účastníkům představena zkouška pro Podkováře specialistu, která byla ve shodě s finální podobou studijního plánu projektu upravena a předložena ke schválení Sektorové radě zemědělství, vzdělávacímu odboru MZe a odboru pro další vzdělávání na MŠMT.

 

Další bloky semináře byly věnovány problematice výuky dospělých podkovářů, nebo uchazečů o tento obor. Zdůrazněna byla především nezbytná praktická výuka v podkovářství, její rizika pro lektory i účastníky vzdělávání, pojištění vzdělavatelů, dohody s majiteli koní, které jsou pro praktickou výuku nezbytní a v neposlední řadě velmi důležitá spolupráce s veterinárními lékaři.

 

Pro lektory podkovářství je velmi důležité umět připravit prezentaci – případovou studii k přednášenému tématu, která je doplněna nezbytnou fotodokumentací a videozáznamy. Pořízení a úpravě fotografií koňských končetin a kopyt byla věnována obsáhlá část semináře na základě spolupráce v průběhu projektu. Pravidla a metodika jsou zveřejněny na stránkách projektu www.masterfarriererasmus.com.

 

Poslední část semináře byla zaměřena na nástroje evaluace – hodnocení kvality vzdělávání. Tento velmi často využívaný pojem byl pro řadu lektorů velkou neznámou. J. Vinčálek přítomným vysvětlil tento nástroj pro zjištění kvality ve vzdělávání a vyzdvihl důležité aspekty:

Z pozice účastníka se hodnotí názory účastníka na vedení výuky, prostředí, vystupování a kompetentnost lektora, přístup k otázkám účastníků a vyjadřovací schopnosti lektora. Z pohledu lektora pak vyzdvihl aktivity zaměřené na poznání účastníků a jejich schopností, reakce na vzdělávací program a nezbytné vyhodnocení výsledků jejich učení a schopnost přenést získané poznatky do praxe, což je v podkovářství velmi důležité.

 

Seminář byl zakončen vzájemnou diskusí k daným tématům a k doplnění studijních materiálů.

5. PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. jako hlavní řešitel vzdělávacího projektu "Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist" v rámci programu Erasmus +, KA 2: Strategická partnertství uspořádala na Hřebčíně v Měníku vzdělávací seminář k ukončení projektu v České republice. Seminář se konal na hřebčíně v Měníku a celkem se ho zúčastnilo 77 účastníků, z toho 18 lektorů projektu, 15 studentů a 44 podkovářů z České a Slovenské republiky. Seminář se konal ve dnech 20.-22.9.2019. Hlavním lektorem byl Dr. Hans Castelijns, podkovář a veterinární lékař z Itálie, specializovaný na podkování a ortopedii koní, který dlouhodobě spolupracuje s partnery projektu ve vzdělávání podkovářů. Odborný překlad pro účastníky zajistil MVDr. Zdeněk Žert. Praktickou část semináře zajistili Ing. Jindřich Vinčálek, Miloslav Kreps, Petr Šumpela a Ing. Maroš Klobušník.

 

V rámci projektové části semináře byl představen inovovaný vzdělávací studijní program, studijní materiály na elektronické platformě v podobě studijních kazuistik – případových studií dle skutečnosti. Projekt byl na PC platformě přístupný všem zájemcům v průběhu celého projektu. Jako další téma, velmi často diskutované, byly Artrotické problémy kloubů končetiny koně, jejich diagnostika a podkovářské řešení. V rámci praktické části workshopu byla zařazena opět diagnostika v podkovářství. Palpace, ohybové zkoušky, vyšetření digitálním balančním přístrojem, RTG a vyšetření na Lokátoru kulhání, to vše byly hlavní body v diagnostice. Následovalo praktické řešení případů připravených koní a těmito obtížemi a zpětná kontrola na Lokátoru kulhání. Po celou dobu semináře lektoři diskutovali s přítomnými účastníky.

 

Teoretické přednášky probíhaly v sále Obecního hostince v Měníku, pro praktický workshop byla připravena jezdecká hala s připravenými pohybovými drahami s tvrdým a měkkým povrchem a pohodlná kovací místa s dostatečným místem pro přihlížející účastníky. Veškeré podkovářské a veterinární zákroky byly v detailu přenášeny na promítací plátno. Občerstvení pro účastníky bylo zajištěno po celou dobu trvání projektu. Všichni účastníci projektu obdrželi prezentační materiály projektu.

bottom of page