top of page
3.1. Pokles kopytní kosti

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Miloslav Kreps, CE-F

                   Místo zhotovení:   Hřebčín Měník

               2. Literární přehled:   Podkovářství, Schvácené kopyto, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 3.1.

                   Plemeno:             Český teplokrevník

                   Pohlaví:               Plemenná klisna (odchovala 10 hříbat)

                   Věk:                     Narozena 27.3.2013

                   Barva:                  Ryzka

                   Pracovní využití:  Chov 

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Klisna vykazuje bolestivost hrudních končetin, nekomfortní pohyb zejména na nerovném a tvrdém povrchu.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems: Klisna se v pohybu během posledního roku výrazně zhoršila

 • Ustájení – Stabling conditions: V boxu

 • Stelivo Bedding: Sláma

 • Povrch po kterém se kůň pohybuje: travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: Korektura kopyt v pravidelném intervalu každých osm týdnů.

 • Typ kování – Type of shoeing: bez podkování

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis: Klisna se pohybuje hůře na zpevnělém nebo nerovném povrchu i v kroku

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Klisna vykazuje bolestivost hrudních končetin, nekomfortní pohyb zejména na nerovném a tvrdém povrchu.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems:                                    Klisna se v pohybu během posledního roku výrazně zhoršila.

 • Ustájení – Stabling conditions: V boxu.

 • Stelivo Bedding: Sláma.

 • Povrch po kterém se kůň pohybuje: Travnatý výběh.

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:          Korektura kopyt v pravidelném intervalu každých osm týdnů.

 • Typ kování – Type of shoeing: Bez podkování.

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis: Klisna se pohybuje hůře na zpevnělém nebo nerovném povrchu i v kroku.

1.jpg

Obr. č.1.: Hrudní končetiny klisny jsou předkročené.  

4. Anamnéza - History:

 • Charakteristika změn – Characterisation of the changes:

Při stání na tvrdé podložce jsou hrudní končetiny nepatrně předkročené a klisna si ráda uleví přenášením váhy s levé na pravou a obráceně. Při předvedení projevuje klisna bolestivost ve fázi dopadu a nesení. Fáze dopadu je opatrnější a fáze nesení kratší. V klusu klisna vykazuje kulhání. Z důvodu nárůstu vyšších patek je při pohybu patrný dvojitý došlap.

Videa č. 1. a 2.: Při předvedení v pohybu je patrný dvojitý došlap.

11.jpg
10.jpg
12.jpg

Obr. č. 2. - 4.: Vyšetření palpací kopyta bylo mírně pozitivní před hrotem střelu na obou hrudních končetinách. 

 • Postoj končetin – Conformation:

2.JPG
3.jpg

Obr. 5. a 6.: Postoj klisny při pohledu zepředu: Končetiny mají odchylky horizontální rovině a to mírnou vnější rotaci končetin a vnitřní rotace prstů.

 • Tvar kopyta a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Obě kopyta jsou při pohledu z boku ostroúhlá s vyššími patkami a konkávně prohnutou dorzální stěnou. Vlivem vnitřních rotací prstů jsou kopyta při pohledu na chodidla vnitřně diagonální. Ve frontální rovině jsou kopyta rozbíhavá. Bílá čára je po celém obvodu nosného okraje hluboká a silně rozrušená. Dlouhé patky jsou podsunuté, střely výrazné ale napadené hnilobou. 

4.jpg
5.jpg
6.jpg

Obr. 7. - 9.: Pravé přední kopyto před úpravou při pohledu z boku, zezadu a zespodu na zvednuté končetině. 

7.jpg
8.jpg
9.jpg

Obr. 10. - 12.: Levé přední kopyto před úpravou při pohledu z boku, zezadu a zespodu na zvednuté končetině. 

 • Zhodnocení úpravy a podkování – evaluation of the hoof care and of the type of shoeing:

Úprava kopyt byla poněkud zanedbána, nosný okraj obou kopyt byl na vnější straně hrotu kopyta ve směru překlápění značně vylámaný. Klisna nebyla podkovaná.

 • Výsledky vyšetření – Lameness and suspicious diagnosis including rtg and usg:

Diagnózu pokleslých kopytních kostí potvrdilo RTG vyšetření. Na lateromediálních snímcích vykazují kopytní kosti rotace 11,8 a 12,6°, pokles 18 a 19 mm. Palmární úhly dosahují hodnot 13 a 12,3°. Tloušťka chodidla pod hrotem kopytní kostí je pouze 8 mm, což lze vzhledem k plochým chodidlům a hmotnosti klisny považovat za nedostatečné. Dokládá to poškození hrotů kopytních kostí především na pravé končetině. 

pp geo.jpg
lp geo.jpg

Obr. 13. - 14.: Zleva: Pravé a levé přední kopyto před úpravou - lateromediální snímek 

5. Popis případu – Problem description

 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Snížením patek a vyrovnáním nosné plochy kopyta dosáhneme zmenšení palmárního úhlu kopytních kostí. Zároveň srovnáním dorzální stěny kopytního pouzdra s dorzální plochou kopytní kosti se přiblížíme  dorzopalmárnímu vyvážení kopyta. Touto úpravou respektujeme polohu kopytní kosti v rohovém pouzdru 

13.jpg
14.jpg

Obr. 13. - 14.: Srovnání dorzální kopytní stěny levého předního kopyta s dorzální plochou kopytní kosti - dorzopalmární rovnováha.

16.jpg
17.jpg

Obr. 15. - 16.: Snížením patek a vyrovnáním nosné plochy kopyta dosáhneme zmenšení palmárního úhlu kopytních kostí.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation: 

Pro podkování jsme zvolili dvoučapkovou přední podkovu Mustad Libero s navařeným zámkem mercedes. Přední hranu podkovy jsme šikmo zkovali, abychom spolu s posunutím podkovy dozadu zajistili co nejlepší přední odvalení. Obr. 21, 22.

21.jpg
22.jpg

Obr. 17. - 18.: Připravená levá přední podkova Mustad Libero s navařeným zámkem "mercedes"

 • Podkování – Shoeing:

Podkovy byly natvarovány tak, aby přední hrana byla posunuta za okraj kopyta. Podkováky byly zatlučeny do zadních otvorů. 

23.jpg
24.jpg
25.jpg

Obr. 19. - 21.: Podkované pravé přední kopyto při pohledu zapředu zeshora a zespodu.

26.jpg
27.jpg
28.jpg

Obr. 22. - 24.: Podkované levé přední kopyto při pohledu zapředu zeshora a zespodu.

 • Další opatření - Other treatment:

29.jpg
30..jpg
30.jpg
31.jpg

Obr. č. 25. - 28.:  Pro podporu chodidla použijeme jako výplň chodidla polstr Luwex M15.

 • Zásady další péče – Rules of the further care:

Nejdůležitější je pravidelné překování z důvodu zachování dobré předozadní rovnováhy, posílení tloušťky chodidla a odrůstání rovné dorzální kopytní stěny.

6. Zvolená opatření – Choisen solutions

 • Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

První úpravou byla zajištěna především dobrá rovnováha rohového pouzdra vzhledem k poloze kopytní kosti. To se projevilo zlepšením tvaru kopyt. Na kontrolních RTG snímcích kopyt po úpravě je patrné výrazné zlepšení pozice kopytních kostí. Přední plochy kopytních stěn jsou téměř paralelní s dorzální plochou kopytních kostí a palmární úhly kopytních kostí byly úpravou zmenšeny na polovinu. 

4.jpg
pp geo.jpg
16.jpg
pp_po_úpr._geo.jpg

Obr. č. 29. - 32.:  Pravé přední kopyto před a po úpravě, včetně lateromediálních snímků RTG.

7.jpg
lp geo.jpg
19.jpg
lp_po_úpr._geo.jpg

Obr. č. 33. - 36.:  Levé přední kopyto před a po úpravě, včetně lateromediálních snímků RTG.

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Klisna nebyla podkovaná a podkovy byly zvoleny tak, aby maximálně řešily rovnováhu kopyt a chránily tenká a citlivá chodidla.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect:

Dobrou rovnováhou kopyt a odlehčením dorzálních stěn bylo zajištěno jejich lepší odrůstání a posílení závěsu kopytních kostí. Zámek mercedes v kombinaci s polstrem ochránil citlivá chodidla a zároveň podepřel chodidlovou plochu kopytních kostí proti dalšímu poklesu.

 • Výsledek péče – Result of the care:

Několik dní po podkování se komfort pohybu klisny rapidně zlepšil i na tvrdém a nerovném povrchu a po týdnu vymizelo i kulhání v klusu.

8. Vývoj změny (follow up – Development of changes)

Překování a kontrolu doporučuji za šest týdnů. Podle vyhodnocení výsledků prvního podkování doporučuji navrhnout další postup. Dle mého názoru není poškození tak rozsáhlé, aby se postupně nemohlo přejít na jednodušší podkování.

LOGO 9.jpg

10. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message).

bottom of page