top of page

6.6.1. Ostroúhlé kopyto s podsunutými patkami a palmární bolestivostí

1.Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis): Ostroúhlé kopyto s podsunutými patkami a palmární bolestivostí.

 

Autoři – Authors: J. Vinčálek

Místo zhotovení – Working place: Hřebčín Měník

Literární přehled - Literature overview: Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

Plemeno – Breed: český teplokrevník

Pohlaví – Gender: klisna

Věk – Age: 17 let

Barva – Colour: hnědka

Pracovní využití – Working discipline: Soutěže ve všestrannosti st. "S"

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:  Stálé kulhání na levou přední končetinu.

Doba trvání potíží – Length of the problems: 6 – 8 měsíců

Ustájení – Stabling conditions: Boxové s možností výběhu

Stelivo – Bedding: Sláma

Povrch, po kterém se kůň převážně pohybuje: Písek a travnatý výběh

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: Pravidelné podkování po 6 – 8 týdnech

Typ podkování – Type of shoeing: Přední kopyta na podkovy Equilibrium, zadní na pantoflice Mustad Libero 25x8 velikosti 3.

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Kulhání na levou přední končetinu, v poslední době stálé. Je zvýrazněno na obou kruzích a na tvrdém povrchu. Zhoršuje se s narůstající délkou intervalu podkování.

Postoj končetin – Conformation:

Končetiny s mírnou vnější rotací a vnitřní rotací prstů. Dlouhé spěnky podporuje předkročený postoj. Osy prstů jsou prolomeny zpět. Postoj končetin v sagitální rovině silně zatěžuje palmární části kopyt.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Obě přední kopyta jsou silně ostroúhlá s podsunutými patkami a velkým nárůstem rohoviny v dorzální části.

Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Poslední úpravou kopyt nebylo patrně dosaženo maximálního zkrácení dorzální části kopyt. Před podkováním byla kopyta velmi dlouhá se zborcenou rohovinou patek.

1.jpg

Obr. č. 1.: Pravá přední končetina při pohledu z boku před podkováním

2.jpg

Obr. č. 2.: Levá přední končetina při pohledu z boku před podkováním

Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:

Vzhledem ke dlouhému kroku klisny a jejímu sportovnímu zaměření nemohly být podkovy příliš dlouhé. Jejich délka však nestačila velkému nárůstu rohoviny v dorzální části kopyt a před podkováním byly podkovy krátké. Předozadní rovnováha byla vzhledem k chodidlové ploše ještě v normě, ale podkovy byly posunuty příliš dopředu, což ztěžovalo překlápění a zvyšovalo zatížení flexorů končetin. Vzhledem ke svislé ose končetin v sagitální rovině dlouhá kopyta s nedostatečně posunutým bodem překlápění dozadu znásobily délku prstu spolu s dlouhou spěnkou. Tato situace se negativně projevuje v dalším podsunování patek.

4.jpg

Obr. č. 3.: Pravá přední končetina při pohledu zespodu před podkováním

3.jpg

Obr. č. 4.: Levá přední končetina při pohledu zespodu před podkováním

Výsledky vyšetření – examination results:

Při předvedení klisny v kroku a klusu na rovných čarách byl zjištěn malý došlap na vnější poloviny kopyt, což bylo zapříčiněno vnější rotací končetin. Při pohledu z boku i zepředu byl na obou končetinách patrný došlap na patky z důvodu nulového nebo negativního palmárního úhlu kopytních kostí. 

 

Vyšetření na digitálním balančním přístroji potvrdilo větší bolestivost extenzních zkoušek na levé přední končetině.

Před podkováním byla klisna vyšetřena lokátorem kulhání na kruzích na pevném povrchu s pozitivním výsledkem kulhání na levou končetinu na obou kruzích.

před podkováním.jpg

Videozáznamy č.1. a 2.: Vyšetření před podkováním na rovných liniích a na kruhu v klusu

Obr. č. 5.: Protokol vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu v klusu na lonži před podkováním

4. Popis případu – Problem description

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Úpravou kopyt byl dosažen pravidelnější došlap v lateromedialním směru a to snížením vnější poloviny kopyt. Podsunuté patky byly rovněž sníženy až na bázi střelu, což mělo pozitivní vliv na dvojitý došlap a posunutí těžiště kopyt směrem dozadu. Dorzální část kopyt byla maximálně zkrácena z chodidlového okraje i ze stěny a hrany kopyt byly zaobleny až k bílé čáře. V přední části nosných okrajů bylo zbroušeno malé rotační sáňkové prohnutí.

Příprava podkovy – Shoe preparation:

K podkování byly použity stejné podkovy Equilibrium velikosti č. 2 s otvory pro ozuby. V dorzální části mezi čapkami byly rozšířeny, aby bylo možné je posunout za dorzální hranu nosného okraje. Mezi čapkami bylo vykováno rotační sáňkové prohnutí.

Podkování – Shoeing:

Podkovy byly natvarovány tak, aby bod překlápění byl téměř pod hrotem kopytní kosti a kopyto bylo funkčně maximálně zkráceno vzhledem k délce prstu a svislé ose končetiny. Poměr předozadní rovnováhy byl posunut na 70% ve prospěch palmární části kopyt. Rovněž délka podsunutí patek byla zkrácena více než o polovinu.

5.jpg

Obr. č. 6.: Pravá přední končetina po podkováním při pohledu z boku

8.jpg

Obr. č. 7.: Pravá přední končetina po podkováním při pohledu zespodu

6.jpg

Obr. č. 7.: Levá přední končetina po podkováním při pohledu z boku

7.jpg

Obr. č. 8.: Levá přední končetina po podkováním při pohledu zespodu

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Pokud se stav kulhání v dalším intervalu podkování nezlepší, bude nutné ošetření kopytních kloubů.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Pravidelné podkování ve zkráceném intervalu.

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Po podkování byla klisna znovu předvedena a vyšetřena lokátorem kulhání. Pohyb klisny byl aktivnější s nepatrným kulháním zaznamenaným lokátorem.

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Změny v podkování prozatím nebyly nutné.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Kulhání klisny na levou přední končetinu bylo po prvním podkování o 57 % menší.

Výsledek péče – Result of the care:

I po druhém podkování spojeném s postupným zatěžováním a rozumným managementem byla klisna schopna začít přípravu na sportovní sezonu ve všestrannosti.

Videozáznamy č.3. a 4.:

Vyšetření po podkováním na rovných liniích a na kruhu v klusu.

po podkování.jpg

Obr. č. 9.: Protokol vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu v klusu na lonži po podkováním

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

V některých kritických kombinacích dlouhé spěnky, ostroúhlého kopyta a podsunutých patek je nutné respektovat rovnováhu celé končetiny. V zájmu jejího zdraví je nutné při podkování upravovat kopyta na nejzazší hranice jejich předozadní rovnováhy.

6. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

bottom of page