top of page

9.1.1. Onemocnění kopytního kloubu v kombinaci s namožením kolaterálních vazů

Autoři – Authors: Ing. Jindřich Vinčálek

Literární přehled - Literature overview: Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

1. Základní údaje

Plemeno – Breed: český teplokrevník

Pohlaví – Gender: valach

Věk – Age: 8 let

Barva – Colour: tmavý hnědák

Pracovní využití – Working discipline: sportovní kůň - parkur

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Střídavé kulhání na přední končetiny, neochota v pohybu a skoku

Doba trvání potíží – Length of the problems: Přibližně 8 měsíců s postupným zhoršováním ke koci sezony

Ustájení – Stabling conditions:  Boxové

Stelivo – Bedding: Sláma v kombinaci s pilinami

Povrch po kterém se převážně pohybuje - surface on which it is predominantly moved: Písčité kolbiště a hala

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:  Pravidelně po 7 týdnech

Typ podkování – Type of shoeing: Podkovy Equilibrium dvoučapkové s překlápěcím svahem

Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis:  Střídavé kulhání více na levou přední končetinu způsobené palmární bolestivostí

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Po stájové ztuhlosti nebo po skokovém zatížení po delší dobu zvýrazněné střídavé kulhání na obě přední končetiny. Nejvýraznější projev kulhání je v obratech na tvrdém povrchu, měkký povrch problémy s kulháním tlumí.

Postoj končetin – Conformation:

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Obr. č. 1., 2. 3.: Pohled na přední končetiny zepředu.

Končetiny mají velmi mírně vbočené (valgozní) karpy a off-set karpy, vnější rotace celých končetin. Na levé končetině má velmi mírnou vnitřní rotaci prstu, která na pravé končetině není. Největší problém je v sagitální rovině. Z tohoto pohledu jsou prsty velmi strmě postaveny.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

 Levé kopyto je postaveno strměji a je celkově užší vlivem velkého palmárního úhlu kopytní kosti. Pravé kopyto je trochu širší, nižší v patkách. Má menší palmární úhel kopytní kosti a osa prstu je víc prolomena dozadu.

4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

Obr. č. 4. a 5.: Levé kopyto při pohledu z boku a zespodu před překováním

Obr. č. 6. a 7.: Pravé kopyto při pohledu z boku a zespodu před překováním

Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Vyšetřovaný kůň byl 6 týdnů po posledním podkování. Při předvedení došlapoval na celou nosnou plochu kopyt, pouze v lateromediálním směru došlapoval levým kopytem nepatrně dříve na vnější nosný okraj.

Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:

Při předvedení koně odpovídalo podkování potřebám pohybu končetin. Podkovy equilibrium s malým sáňkovým prohnutím byly po 6-ti týdnech značně opotřebeny na vnější přední části zvýšenou potřebou překlápění kopyt, vyvolanou strmostí končetin a krátkými hlubokými ohybači.

Výsledky vyšetření - results of the examination:

1. Palpační vyšetření šlachového aparátu končetiny a kopyt pomocí palpačních kleští nepřineslo žádné směrodatné výsledky.

2. Předvedení koně v pohybu na rovných čarách i na kruhu bylo dále vyhodnoceno na zpomalených videozáběrech a potvrdilo poznatky

    běžného vyšetření, viz. videozáznamy č. 1 - 4, uvedeno níže.

Videozáznam č.1. a 2.: Zleva - Krok a klus na tvrdém povrchu na rovné čáře před překováním

Videozáznam č.3.: Zleva - Krok na tvrdém povrchu na kruhu před překováním

Videozáznam č.4. a 5.: Klus na tvrdém povrchu na kruhu před překováním na pravou a levou ruku

Důležitou součástí posouzení pravidelnosti chodů koně je jeho předvedení na kruhu na lonži. Pokud je to možné, neměla by tato část vyšetření v diagnostice kulhání nikdy chybět. Výhodné je posouzení pohybu koně na lonži jak na tvrdém, tak na měkkém až hlubokém povrchu. Při pohybu na kruhu se zvýrazní zátěž vazů nacházejících se vně kruhu (při pohybu na levou ruku jsou namáhány (natahovány) vnitřní vazy levých končetin a vnější postranní vazy kloubů a úponové větve šlach pravých končetin). Současně s vazy jsou na kruhu zatěžovány kloubní struktury (při pohybu na levou ruku jsou stlačovány vnější okraje kloubů levých končetin a vnitřní okraje kloubů pravých končetin). 

4. Popis případu – Problem description

Výsledky vyšetření - results of the examination:

3. Dalším způsobem podkovářské diagnostiky bylo vyšetření pomocí digitálního balančního přístroje.

8.jpg
9.jpg
10.jpg

Obr. č. 8., 9., 10.: Vyšetření digitálním balančním přístrojem

 

Videozáznam č. 6: Vyšetření digitálním balančním přístrojem

 

Dorzální extenze na obou končetinách měly stejnou úroveň 29°na hranici komfortnosti.

Palmární extenze bez problémů dosáhly hranice 25°bez projevů bolestivosti.

Latero-mediální extenze na levé přední končetině dosáhly obě pouze 16°do zvednutí došlapové plochy podkovy od podložky přístroje s projevy bolestivosti.

Na pravé přední končetině dosáhla mediální elevace bez problémů 20°, laterální elevace pouze 15°na zvednutí podkovy od podložky přístroje a byly patrné projevy bolestivosti.

Výsledky tohoto vyšetření nahradily ohybové zkoušky a promítly se do úpravy kopyt, výběru a tvarování podkovy.

Výsledky vyšetření - results of the examination:

4. Před úpravou a podkováním kopyt byly končetiny podrobeny RTG vyšetření​.

data_2.jpg
data_0.jpg

Obr. č. 11. a 12.: RTG zleva - levé a pravé přední končetiny ze dne 18.9.2019

Předozadní projekce neprokázaly žádnou odchylku v návaznosti kloubních ploch, ani v postavení kopytních kostí vzhledem k nosné mu okraji kopyt.

data_3.jpg
data_1.jpg

Obr. č. 13. a 14.: RTG zleva - levé a pravé přední končetiny ze dne 18.9.2019

Boční projekce potvrdily odchylky v postavení prstů obou končetin. Strmé postavení kostí spěnky dosahovalo 77 – 78°.

Obr. č. 13.: RTG boční projekce - levá konč.

Levá končetina měla i strmější postavení kopytní kosti, které dosahovalo hodnoty 61°. Tomuto postavení odpovídá také hodnota palmárního úhlu kopytní kosti 15,5°. Snímek také vypovídá o mírném prolomení osy prstu směrem dozadu a lze na něm vyhodnotit dobrou předozadní rovnováhu kopyta i po uplynutí podkovacího intervalu

Obr. č. 14.: RTG boční projekce - pravá konč.

Pravá končetina měla postavení kopytní kosti 47° a palmární úhel kopytní kosti 9,5°. Osa prstu vykazovala velké prolomení směrem dozadu. Předozadní rovnováha kopyta byla ještě stále odpovídající.

Obr. č. 13. a 14.: RTG boční projekce - zleva levá a pravá končetina

data_5.jpg
data_4.jpg

Obr. č. 15: a 16: RTG oxpring projekce zleva - levé a pravé přední končetiny ze dne 18.9.2019

Oba snímky v projekci oxpring ukázaly poškození spodní hrany střelkových kostí na stupni 2 - 3, což odpovídalo malé dorzální extenzi a bolestivosti při vyšetření na digitálním balančním přístroji.

Výsledky celkového vyšetření potvrdily soubor problémů projevující se jako palmární bolestivost kopyt.

11.jpg
12.jpg

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Obr. č. 17: a 18: Zleva - přední kopyta při pohledu z boku a zezadu po úpravě 

Při úpravě kopyt v dorzopalmárním směru nebyly příliš snižovány patky, protože dorzální extenze při vyšetření dosáhly pouze na 29°. Vyšší patky při strmém postavení prstu poněkud narovnají osy prstů a zmenší jejich prolomení směrem dozadu, zvláště na pravé končetině. Zmenší tah hlubokého ohybače a tím i jeho tlak na poškozené střelkové kosti. V dorzálních částech kopyt byla zrašplována mírná sáňková prohnutí a nosný okraj patek byl v délce 1,5 cm od patkových hran postupně o 5 mm snížen. Aby se vyrovnal nepravidelný došlap pravého kopyta, byl nosný okraj na vnější polovině kopyta více snížen při zachování stejné výšky patek.

Příprava podkovy a podkování – Shoe preparation and shoeing:

K podkování byly zvoleny přední dvoučapkové podkovy clasic roller velikosti 2 vyráběné firmou Kerckhaert. Podkova má tloušťku 10 mm, aby zkosení vnějších hran mělo co největší efekt. Podkovy byly zpracovány za tepla a na obou byla v předních částech nosné plochy vykována mírná sáňkovitá prohnutí a konce ramen v délce asi 2 cm mírně ohnuty směrem nahoru tak, aby nosný okraj podkovy respektoval úpravu nosného okraje kopyta. Toto opatření bylo zvoleno z důvodu zachování pravidelného došlapu kopyt při nárůstu patek, viz. vpravo: Obr. č. 19. a 20.

13.clasic roller.jpg
14.jpg
16L.jpg
17L.jpg
15L.jpg
18L.jpg

Obr. č. 21. - 24.: Zleva - Levé přední podkované kopyto při pohledu z laterální a mediální strany, zespodu a zepředu.

21P.jpg
20P.jpg
19P.jpg
22P.jpg

Obr. č. 25. - 28.: Zleva - Pravé přední podkované kopyto při pohledu z laterální a mediální strany, zespodu a zepředu.

Veterinární opatření - Veterinary treatment: Nebyla stanovena.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Kontrola dalšího vývoje pohybu končetin a kulhání. Zajistit pohyb po měkkých površích a z počátku více po rovných čárách.

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Pohyb koně se během prvního týdne po podkování zlepšil a v dalších týdnech byl kůn postupně zatěžován. Čtvrtý týden po skokové zátěži následovala částečně ztráta pohybu vpřed a dále náznaky nečistoty chodů. Během dalších dvou týdnů došlo opět ke střídavému kulhání na obě přední končetiny. Kůň byl opět rentgenologicky vyšetřen a zjištěné hodnoty byly porovnány s minulým vyšetřením.

data_2.jpg
data_1.jpg

Obr. č. 29. a 30.: RTG - předozadní projekce - zleva levé a pravé přední končetiny ze dne 16.11.2019.

data_0.jpg
data_3.jpg

Obr. č. 31. a 32.: RTG - boční projekce - zleva levé a pravé přední končetiny ze dne 16.11.2019.

 

Došlo ke snížení úhlu spěnky na obou končetinách o 10° a rovněž ke zmenšení úhlu dorzální stěny kopytních kostí. Změna ve velikosti palmárních úhlů kopytních kostí byla nepatrná.

Porovnání výsledků rentgenologických vyšetření ze dne 18.9.2019 a 16.11.2019

Pravá spěnka
Levá spěnka
Pravé kopyto
Levé kopyto
Palmární úhel - pravá
Palmární úhel - levá
18.9.2019
78°
77°
47°
61°
9,5°
15,5°
16.11.2019
68°
68°
49°
56°
9,5°
16.6°

Vyšetřením na digitálním balančním přístroji byla na levé přední končetině zjištěna větší citlivost na stranové extenze, neboť kůň bolestivě reagoval již při 12 – 14°. Dorzální extenze zůstala na hodnotách 29°. Na pravé končetině byly výsledky stranových extenzí bez bolestivých příznaků, ale na dorzální extenzi byla bolestivá reakce již při 20°. Z tohoto vyšetření je možné usoudit citlivost kolaterálních vazů na levé končetině a kopytního kloubu na pravé končetině.

Před podkováním byl kůň vyšetřen lokátorem kulhání, který potvrdil největší intenzitu kulhání na levou končetinu na kruhu na tvrdém povrchu.

asfalt rovně.jpg

Obr. č. 33.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na tvrdém povrchu (na asfaltu) na rovné čáře v klusu před podkováním.

písek rovně.jpg

Obr. č. 34.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na měkkém povrchu (v písku) na rovné čáře v klusu před podkováním.

písek lonž vlevo.jpg

Obr. č. 35.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na měkkém povrchu (na písku) na kruhu vlevo v klusu na lonži před podkováním.

asfalt_lonž_vlevo.jpg

Obr. č. 37.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na tvrdém povrchu (na asfaltu) na kruhu vlevo v klusu na lonži před podkováním.

písek_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 36.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na měkkém povrchu (na písku) na kruhu vpravo v klusu na lonži před podkováním.

asfalt_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 38.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na tvrdém povrchu (na asfaltu) na kruhu vpravo v klusu na lonži před podkováním.

Videozáznam č. 7.: Vyšetření koně v pohybu před podkováním

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Vzhledem k výsledkům předchozích vyšetření bylo nutné na levé kopyto zvolit podkovu s intenzívním stranovým překlápěním a na pravé kopyto podkovu dobře ulevující napětí hlubokého ohybače v předozadním směru. 

28l.jpg
30l.jpg
27p.jpg
29p.jpg

Obr. č. 39. a 40.: Levé kopyto po podkování dne 16.11.2019 při pohledu z boku a zespodu

Na levé kopyto byla zvolena železná podkova typu rock&roll, vyrobená z podkovy Equilibrium vel. 0 s mírným sáňkovým prohnutím a navařenou dostihovou podkovou vel. 2 na vnitřním okraji.

Obr. č. 41. a 42.: Pravé kopyto po podkování při pohledu z boku a zespodu

Na pravé kopyto byla natvarována podkova Equilibrium velikosti 0 a na koncích ramen byl navařen na došlapovou plochu podkovy zámek z dostihové podkovy.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Podkova vyrobená na levé kopyto významně zmenšuje nosnou plochu kopyta a umožňuje velmi dobré stranové překlápění. Navíc pomáhá levé kratší a strmější končetině tím, že zvedá o 6 – 8 mm nosnou plochu kopyta a vyrovnává rozdíl končetin. Na pravé podkově bylo vykováno velké sáňkové prohnutí pro posunutí bodu překlápění co nejvíce dozadu. Navařený zámek na došlapovou plochu podkovy zabraňuje propadání palmární části kopyta do měkkého povrchu, vyrovnává výšku patek na obou kopytech a snižuje tlak hlubokého ohybače na kopytní kloub.

Výsledek péče – Result of the care:

Bezprostředně po podkování byl kůň znovu vyšetřen lokátorem kulhání, který potvrdil poměrně pozitivní okamžitý účinek zvolených opatření. Níže uvádíme srovnání výsledků vyšetření před a po podkování.

asfalt rovně.jpg

Obr. č. 43.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na rovné linii na asfaltovém povrchu po podkování.

písek rovně.jpg

Obr. č. 45.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na rovné linii na pískovém povrchu po podkování.

písek_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 47.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vpravo na lonži na pískovém povrchu po podkování.

asfalt rovně.jpg

Obr. č. 44.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na rovné linii na asfaltovém povrchu před podkováním.

písek rovně.jpg

Obr. č. 46.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na rovné linii na pískovém povrchu před podkováním.

písek_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 48.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vpravo na lonži na pískovém povrchu před podkováním.

písek lonž vlevo.jpg

Obr. č. 49.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vlevo na lonži na pískovém povrchu po podkování.

písek_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 50.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vlevo na lonži na pískovém povrchu před podkováním.

asfalt_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 51.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vpravo na lonži na asfaltovém povrchu po podkování.

asfalt_lonž_vpravo.jpg

Obr. č. 52.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vpravo na lonži na asfaltovém povrchu před podkováním.

asfalt_lonž_vlevo.jpg

Obr. č. 53.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vlevo na lonži na asfaltovém povrchu po podkování.

asfalt_lonž_vlevo.jpg

Obr. č. 54.: Výsledek vyšetření Lokátorem kulhání na kruhu vpravo na lonži na asfaltovém povrchu před podkováním.

Po dobu 7 týdnů byl kůň znovu postupně zatěžován i ve skokové gymnastice. Při dalším podkování byla podkova na levém kopytě změněna na Equilibrium s výrazným sáňkovým prohnutím a zkovanými hranami v postranních částech pro lepší stranové překlápění. Na pravém kopytě nebylo podkování změněno. V současnosti je kůň v plné sportovní zátěži.

U koní s opakovaným onemocněním palmární části kopyt je velmi důležitá revize bolestivosti měkkých tkání distálních částí končetin z hlediska kontroly správného využití podkovářských metod a dalších možností vedoucích k bezbolestnému pohybu koně.

7. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

bottom of page