top of page

6.2.2.  Špalkové kopyto - náprava chybného podkování

1.Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis): Špalkové kopyto

 

Autoři – Authors: Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

Místo zhotovení – Working place: Veterinární klinika Hrřmanův Městec

Literární přehled - Literature overview:

Podkovářství, 38.4. Úprava a podkování špalkových kopyt, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

Plemeno – Breed: Český teplokrevník

Pohlaví – Gender: Klisna

Věk – Age: 7 let

Barva – Colour: Hnědka

Pracovní využití – Working discipline:  Sportovní ježdění - parkur

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Časté ležení klisny, neochota k pohybu, na tvrdém povrchu nepravidelný pohyb, až kulhání na pravou přední končetinu

Doba trvání potíží – Length of the problems: 14 - 15 měsíců

Ustájení – Stabling conditions: 

  • Od narození do 18 měsíců stáří byla klisna ustájena na hluboké podestýlce

  • Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče bylo majiteli doporučeno boxové ustájení s tvrdým rovným povrchem

Stelivo – Bedding: Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče tvrdý podklad s minimem pilin

Povrch, po kterém se kůň převážně pohybuje: Písková jízdárna

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: 

  • po 6 - 8 týdnech

Typ podkování – Type of shoeing: Během období s problémy proběhlo několik různých způsobů podkování

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Dlouhodobé pohybové problémy projevující se častým ležením klisny, zkracování kroků hlavně pravé přední končetiny, často na tvrdém povrchu přechází do kulhání, hlavně ve fázi nesení - Videozáznam č. 1.

Videozáznam č. 1

Klisna byla před podkováním předvedena v kroku a v klusu na rovných čarách. V obou chodech vykazovala dvojitý došlap na obou předních končetinách, který byl dán vysokými patkami a klíny na koncích ramen podkovy. Pravé špalkové kopyto mělo došlap na patky výraznější. Vysoké patky a dlouhá dorzální část kopyta bez překlápění omezovaly délku kroku.

Postoj končetin – Conformation:

Ve frontální rovině pouze mírně rozbíhavý postoj. V horizontální rovině malá vnitřní rotace prstu. V sagitální rovině strmé postavení prstů, na pravé přední flexní deformita v kopytním kloubu tvoří špalkové kopyto 2 – 3 stupně.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Levé kopyto lehce tupoúhlé a podle snímku RTG, LM projekci není osa kostí prstu prolomena dopředu. Pravé kopyto je typicky špalkové s vysokými patkami, odsazenou korunkou, prohnutou dorzální kopytní stěnou a plochým chodidlem v oblasti před hrotem střelu

Zhodnocení způsobu úpravy a podkování – evaluation of the hoof care and of the type of shoeing:

Obě přední kopyta byla patrně dlouhodobě velmi špatně upravována. Zvláště na pravé přední končetině nebyly respektovány zásady úpravy špalkového kopyta. Výsledkem jsou vysoké patky, korunka vytlačená do vysokého oblouku, konkávně prohnutá a pod korunkou odsazená dorzální stěna.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Obr. č. 1. - 3.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zepředu, z boku a zezadu před 1. úpravou - zhodnocení starého podkování. 

Kopyto bylo podkované na pantoflici Mustad Libero 22 x 8 velikosti 2 s kovovými klíny navařenými na došlapové ploše konců ramen podkovy. Podkova byla rovná bez překlápění v dorzální části. Čapka podkovy byla v přední části pouze přiložená na kopytní stěnu a okraj podkovy přesahoval přes nosný okraj kopyta. 

5.jpg
4.jpg

Obr. č. 4 a 5: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zezadu a zespodu před 1. úpravou - zhodnocení starého podkování. 

Způsob podkování prodlužoval přední polovinu kopyta do negativního předozadního poměru 60/40. Ke špatné rovnováze kopyta ještě přispěla krátká a excentricky uložená podkova a vyšší vnitřní patka.

Výsledky vyšetření

Klisna byla před podkováním předvedena v kroku a v klusu na rovných čarách. V obou chodech vykazovala dvojitý došlap na obou předních končetinách, který byl dán vysokými patkami a klíny na koncích ramen podkovy. Pravé špalkové kopyto mělo došlap na patky výraznější. Vysoké patky a dlouhá dorzální část kopyta bez překlápění omezovaly délku kroku - viz. videozáznam č. 1

Jako další vyšetření klisny byly předloženy RTG snímky. Na snímku pravé končetiny je zřetelně vidět prolomenou osu kostí prstu v kopytním kloubu směrem dopředu a postavení kopytní kosti v rohovém pouzdře pod úhlem 60°. S postavením kopytní kosti úzce souvisí velký palmární úhel kopytní kosti, který má hodnotu 14,9°. Dorzální kopytní stěna je konkávně prohnutá a její směr je odlišný od směru dorzální plochy kopytní kosti. Hrot kopytní kosti je již porušený - viz. Obr. č. 6. Uložení jednotlivých kostí prstu v končetině znázorňuje obr. č.7 .

RTG před úpravou.jpg

Obr. č. 6.: RTG snímek kopyta před úpravou

kosti před úpravou.jpg

Obr. č.7.: Znázornění uložení kostí prstu v končetině

4. Popis případu – Problem description

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt ve stáří 18 měsíců – Trimming at the age of 18 months:

Při úpravě kopyt jsme museli brát v úvahu, že odstraněním podkov s klíny jsme již snížili patky o 8 mm. Vzhledem k dlouhodobému zvyšování patek jistě došlo ke zkrácení hlubokého ohybače a příliš velké jednorázové snížení patek by vedlo k jeho nadměrnému napnutí. Nebylo by to vhodné vzhledem k poškozenému závěsu kopytní kosti v dorzální části rohového pouzdra. Patky byly při úpravě sníženy o 2cm a v dorzální části nosného okraje bylo odebráno pouze asi 8 mm rohoviny. Konkávní prohnutí dorzální stěny bylo od korunky po nosný okraj vyrovnáno. Na nosném okraji bylo zrašplováno dlouhé sáňkové prohnutí a okraj kopyta byl zakulacen až k bílé čáře. Zbytek nosného okraje k patkám byl upraven do malého banánového prohnutí (viz. Obr. 8 – 11).

6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Obr. č. 8. a 11.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zepředu, z boku, zezadu na zvednuté končetině a zespodu po 1. úpravě 

RTG po úpravě..jpg

Obr. č. 12.: Po úpravě kopyta byl zhotoven RTG snímek, který potvrdil zlepšení polohy kopytní kosti vzhledem k rohovému pouzdru. Osa prstu byla téměř vyrovnána a dorzální stěna byla paralelní s kopytní kostí. Palmární úhel kopytní kosti se snížil o 4°. 

kosti po úpravě.jpg

Obr. č. 13.: . Uložení jednotlivých kostí prstu v končetině znázorňuje obr. kosti po úpravě.

Příprava podkovy a podkování  – Shoe preparation and shoening 

11.jpg
12.jpg
13.jpg

Obr. č. 14.: K podkování kopyta byla použita podkova Equilibrium velikosti 1, jejíž konce ramen byly rozkováním prodlouženy a ztenčené.

Obr. č. 15 - 16.: Zleva: Levé přední kopyto po podkování pohledu zepředu a z boku 

14.jpg
15.jpg
16.jpg

Obr. č. 15 - 16.: Zleva: Levé přední kopyto po podkování pohledu zezadu na zvednuté končetině , zespodu a obě končetiny zezadu.

Podkova byla natvarována svým obvodem podle tvaru kopyta a svojí nosnou plochou do malého banánového prohnutí podle nosné plochy kopyta. Na kopyto byla usazena svojí přední hranou na přechod bílé čáry a chodidla. Takto natvarovaná a usazená podkova na správně upraveném kopytě opravila předozadní poměr na 40/60 ve prospěch palmární části kopyta.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Pravidelné podkování ve zkrácených intervalech, postupné zkracování patek až do pravidelného došlapu.

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

První úpravou kopyt a podkováním nebylo možné snížit patky do pravidelného došlapu v dorzopalmárním  směru, protože bylo nebezpečí poškození hlubokého ohybače, jeho přídatné hlavy a závěsu kopytní kosti.

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Jen velmi mírně prohnutá banánová podkova zlepšuje došlap narůstajících patek a svým dobrým překlápěním omezuje tah hlubokého ohybače.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Videozáznam č. 2: 

Dvojitý došlap se zlepšil více než o 50%. Pohyb klisny se po prvním podkování zlepšil jen málo. 

Výsledek péče – Result of the care:

Pozitivním výsledkem první úpravy a podkování špalkového kopyta bylo opravení postavení polohy kostí prstu a rohového pouzdra.

6.2.2. Pohyb koně po podkování
Přehrát video