top of page

6.2.1. Špalkové kopyto - desmotomie

1.Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis): Špalkové kopyto

 

Autoři – Authors: Hana Hofmannová, CE-F, Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

Místo zhotovení – Working place: Třeština - Háj - Mohelnice

Literární přehled - Literature overview:

Podkovářství, 38.4. Úprava a podkování špalkových kopyt, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

Plemeno – Breed: Český teplokrevník

Pohlaví – Gender: Klisna

Věk – Age: V současné době tříletá, do podkovářské péče převzata v 18-ti měsících stáří

Barva – Colour: Ryzka

Pracovní využití – Working discipline:  Chov a rekreační ježdění

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Stabilní kulhání a nekomfortní pohyb klisny

Doba trvání potíží – Length of the problems: Od 6 měsíce stáří

Ustájení – Stabling conditions: 

 • Od narození do 18 měsíců stáří byla klisna ustájena na hluboké podestýlce

 • Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče bylo majiteli doporučeno boxové ustájení s tvrdým rovným povrchem

Stelivo – Bedding: Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče tvrdý podklad s minimem pilin

Povrch, po kterém se kůň převážně pohybuje: Písková jízdárna, travnatý výběh

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: 

 • Od narození do 18 měsíců stáří pravidelně po 8 týdnech

 • Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče v intervalu 5-6 týdnů

Typ podkování – Type of shoeing: Ve stáří 18 měsíců po převzetí do péče bosé kopyto.

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Špalkové kopýtko 4. stupně na levé hrudní končetině, způsobené nerovnoměrným poměrem délky šlach a kostí.

Postoj končetin – Conformation:

V horizontální rovině:

 • obě končetiny s vnější rotací, výraznější na levé hrudní končetině

 • mírná vnitřní rotace v prstu u obou končetin

 • na mechaniku pohybu má výraznější vliv vnější rotace končetin 

 • došlap a zatížení diagonálně na vnější polovinu kopyta s překlápěním přes vnitřní špici 

 

V sagitální rovině:

 • postoj mírně zakročený s prolomenou osou v kopytním kloubu (vlivem špalkového kopyta) na levé hrudní končetině

 

Ve frontální rovině:

 • levá hrudní končetina kombinace mírného vybočení metakarpu s odsazeným karpem (off set carpus)

 • na pravé hrudní končetině: mírné vybočení metakrapu

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

 • trojúhelníkový tvar kopyta typický pro špalkové kopyto

 • dorzální stěna má sklony k prohýbání 

Zhodnocení způsobu úpravy a podkování – evaluation of the hoof care and of the type of shoeing:

V předešlé podkovářské péči byly patky nedostatečné snižovány a dorzální (přední) stěna nebyla vyrovnána.Tím se prodlužovala chodidlová část a zhoršovala dorzopalmální (předozadní) rovnováha kopyta. Při pohybu dopředu se kopyto nemohlo překlápět a zvyšoval se tah na šlachu hlubokého ohybače. Na základě tohoto zatížení docházelo k rychlejšímu nárůstu rohoviny na patkách. Klisna nebyla podkována. 

M 01.jpg
M 0.jpg

Výsledky vyšetření – examination results:

V důsledku dlouhých intervalů mezi korekturami, nevhodné formy ustájení (hluboká podestýlka) a dietních chyb (přikrmování krmivem s obsahem bílkovin) došlo k nerovnoměrnému vývoji šlach a kostí a vzniklo špalkové kopyto, které už nelze změnit pouhou korekturou. Klisna převzata do péče ve věku 18 měsíců stáří. 

Obr. č. 1. a 2.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zepředu a z boku před 1. úpravou ve stáří 18-ti měsíců.

4. Popis případu – Problem description

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt ve stáří 18 měsíců – Trimming at the age of 18 months:

 • 18 měsíců stáří - snaha o maximální snížení patek, srovnání prohnuté dorzální (přední stěny) 

M 02.jpg
M 03.jpg

Obr. č. 3. a 4.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zepředu a z boku po 1. úpravě ve stáří 18-ti měsíců.

Příprava podkovy a podkování ve stáří 18 měsíců – Shoe preparation and shoening at the age of 18 months:

Pro první podkování byla zvolena podkova s přední extenzí (snahou bylo umocnit tah na šlachu hlubokého ohybače tak, aby došlo k jeho prodloužení).

M 04.jpg
M 05.jpg

Obr. č. 5. a 6.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu zepředu a z boku po 1. podkování ve stáří 18-ti měsíců.

Veterinární opatření ve stáří 18 měsíců - Veterinary treatment at the age of 18 months:

 • dietní opatření - výrazné snížení krmných dávek

 • změna ustájení a podestýlky, hříbě bylo ustájeno v boxe s tvrdým podkladem a podestláno malým množstvím pilin

M 07.jpg
M 09.jpg
M 14.jpg

Obr. č. 7 - 9.: Zleva: Levé přední kopyto před 2. podkováním po šesti týdnech při pohledu z boku, zespodu a na zvednuté končetině.

M 10.jpg
M 11.jpg

Obr. č. 10 - 11.: Zleva: Levé přední kopyto po 2. podkování po šesti týdnech při pohledu zboku a na zvednuté končetině.

M 13.jpg
M 12.jpg

Obr. č. 12 - 13.: Zleva: Levé přední kopyto před 3. podkováním po šesti týdnech při pohledu z boku, zespodu a na zvednuté končetině.

Zvolená úprava kopyt ve stáří 21 měsíců – Trimming at the age of 21 months:

 • na základě vyhodnocení dosavadních opatření a rtg vyšetření bylo změněno podkování a doporučena desmotomie, přetnutí šlašité hlavy hlubokého ohybače

M 06.jpg

Obr. č.14.: RTG vyšetření ve stáří 21 měsíců

RTG snímek stále potvrzuje prolomením osy prstu dopředu v kopytním kloubu stav špalkového kopyta 3 - 4. stupně

M 15.jpg
M 16.jpg
M 17.jpg

Obr. č. 15. - 17.: Zleva Levé přední kopyto po úpravě před podkováním ve stáří 21 měsíců při pohledu z boku, zespodu a na zvednuté končetině. 

Příprava podkovy a podkování ve stáří 21 měsíců – Shoe preparation and shoening at the age of 21 months:

Na základě vyhodnocených výsledků  Rtg vyšetření (viz. Obr. č. 14.) a dosavadních, nepříliš účinných podkovářských opatření, byla zvolena dvoučapková podkova se sáňkovým prohnutím.

M 20.jpg
M 18.jpg
M 19.jpg

Obr. č. 18. - 20.: Zleva: Levé přední kopyto po podkování ve stáří 21 měsíců při pohledu z boku, zespodu a z boku v detailu. 

Zvolená úprava kopyt ve stáří 30 měsíců – Trimming at the age of 30 months:

 • na základě vyhodnocení neuspokojivých dosavadních výsledků (viz. Obr. č. 15. a 16.) se majitel rozhodl pro doporučenou desmotomii. Při korektuře kopyt před desmotomií byly maximálně sníženy patky, srovnána dorzální stěna, a chodidlo vyrovnáno bez sáňkového prohnutí.

M 21.jpg
M 22.jpg

Obr. č. 21. a 22.: Zleva: Levé přední kopyto po sejmutí staré podkovy před korekturou, podkováním a desmotomií ve stáří 30 měsíců při pohledu zepředu a z boku.

Příprava podkovy a podkování ve stáří 30 měsíců – Shoe preparation and shoening at the age of 30 months:

Před desmotomií byla pro podkování zvolena dvoučapková podkova bez sáňkového prohnutí, která nebyla neposunuta zpět. 

M_24_před_desmotomii.jpg
M_25_před_desmotomii.jpg
M 23.jpg

Obr. č. 23. - 25.: Zleva: Levé přední kopyto po podkování před desmotomií ve stáří 30 měsíců při pohledu zepředu, zespodu a z boku.

M 26 po desmotomii.jpg
M 27 po desmotomii.jpg
M 28 po desm.3tydny.jpg

Obr. č. 26. - 27.: Zleva: Levé přední kopyto 3 týdny po desmotomii před korekcí a podkováním při pohledu z boku.

Obr. č. 28.: Levé přední kopyto 3 týdny po desmotomii po korekcí a podkování při pohledu z boku.

M_29_po_desm_7_týden.jpg

Zásady další péče – Rules of the further care:

 • Dodržování krátkých intervalů mezi podkováním.

 • Snaha udržovat kopyto bez prohnutých stěn a maximálně zkrácené v patkové části.

Obr. č. 29.: Levé přední kopyto 7 týdnů po desmotomii  při pohledu z boku.

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

 • maximální snížení patek vedlo ke zmenšení prolomení osy prstu směrem dopředu (viz. Obr. č. 1. - 4.)

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

 • 18 měsíců stáří: podkova s přední extenzí (viz. Obr. č. 5. a 6.)

 • 21 měsíců stáří: dvoučapková podkova se sáňkovým prohnutím (viz. Obr. č. 18. a 19.)

 • 30 měsíců stáří: před desmotomií: dvoučapková podkova bez sáňkového prohnutí, bez posunuti zpět pro snadnější překlápění (viz. Obr. č. 23. - 25.)

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

 • 18. týden stáří - maximálním snížením patek a vyrovnáním kopytní stěny došlo ke zlepšení zaúhlování končetiny a k posunutí těžiště kopyta směrem dozadu (viz. Obr. č. 1. - 4.)

 • použití podkovy s dorzální extenzí (viz. Obr. č. 5. a 6.) způsobilo větší tah na šlachu hlubokého ohybače

 • 30. týden stáří - před desmotomií byly maximálně snížené patky a použita podkova bez sáňkového prohnutí. Desmotomií byla uvolněna šlašitá hlava hlubokého ohybače. Došlo ke zlepšení zaúhlování končetiny v kopytním kloubu a zmírnění prolomení osy směrem dopředu. 

Výsledek péče – Result of the care:

M_29_po_desm_7_týden.jpg
M 0.jpg

Vlevo: Obr. č. 1: levé přední kopyto po převzetí do péče v 18 měsících stáří.

Vpravo: Obr. 29: Levé přední kopyto po 12. týdnech podkovářské péče a desmotomii šlašité hlavy hlubokého ohybače.

V průběhu podkovářské péče v intervalu 12 měsíců došlo celkovému zlepšení stavu klisny.  Po desmotomii se výrazně zlepšilo zaúhlování postižené končetiny, bylo zmírněno prolomení osy směrem dopředu v oblasti kopytního kloubu. Klisna v současné době nekulhá, aktuálně  je březí a velmi lehce ježděná.

7. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

Špalkové kopyto vzniká nerovnoměrným poměrem délky šlach a kostí. Může být způsobeno geneticky nebo získané uměle. Může vzniknout v důsledku zranění a nedostatečného zatěžování končetiny.  Často vznikají u hříbat tzv. travnatá kopýtka , zejména při odchovu na pastvinách s bohatou pastvou. Nejen z tohoto důvodu by péči o kopýtka hříbat měla být věnována zvýšená pozornost. Časté kontroly a pravidelné korekce v kratších termínech mohou předejít případným razantním řešením.

Náprava špalkových kopyt je velmi relativní a závisí na mnoha okolnostech. Na věku, stupni postižení, podmínkách ve kterých je kůň chován atd. U dospělých jedinců je náprava velmi nejistá, poněvadž se končetině přizpůsobuje mnoho struktur, které spolu spjatě souvisí. V těchto případech už je spíše snahou respektovat a vybalancovat končetinu tak, aby mohla co nejlépe fungovat vzhledem ke svému postižení.

bottom of page