top of page

6.5. Široké kopyto 

1.Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis): Široké kopyto

 

Autoři – Authors: J. Vinčálek

Místo zhotovení – Working place: Jezdecká stáj Náměšť na Hané

Literární přehled - Literature overview:  Podkovářství, 37.7. Úprava a podkování širokých kopyt, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

Plemeno – Breed: holandský teplokrevník

Pohlaví – Gender: klisna

Věk – Age: 4 roky 

Barva – Colour: ryzka

Pracovní využití – Working discipline: Sportovní příprava

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:  Přerostlá, odlupující se rohovina širokých kopyt předních končetin

Doba trvání potíží – Length of the problems: Klisna právě dovezena ze zahraničí

Ustájení – Stabling conditions: Boxové s možností výběhu na travnatých pastvinách s tvrdším povrchem

Stelivo – Bedding: Piliny

Povrch, po kterém se kůň převážně pohybuje: Písková jízdárna, travnaté pastviny s tvrdším povrchem

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: Pravidelně po 8 týdnech

Typ podkování – Type of shoeing: Klisna dosud nebyla podkována

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Široké kopyto, nízká klenba, přerostlá rohovina

Postoj končetin – Conformation:

Končetiny nemají odchylky ve frontální rovině, velmi mírnou vnitřní rotaci prstu v horizontální rovině a delší měkkou spěnku s ostroúhlým kopytem v sagitální rovině.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Kopyta mají typické znaky širokých kopyt. Při pohledu zepředu mají výrazně větší nosný okraj než korunkový a úhel stěn v postranních částech kopyt je větší než 80°. Při pohledu z boku jsou ostroúhlá s podsunutými patkami. Pohledem na chodidlo byly vyhodnoceny nízké klenby a výrazně větší šířka kopyt v nejširší části kopyt, proti jejich délce (viz. Obr. č. 1. - 5.).

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Obr. č. 1.: Přední kopyta při pohledu zepředu před úpravou

Obr. č. 2. a 3.: Zleva - Pravé přední kopyto při pohledu zepředu a zespodu před úpravou

4.jpg
5.jpg

Obr. č. 4. a 5.: Levé přední kopyto při pohledu zepředu a zespodu před úpravou

Zhodnocení způsobu úpravy a podkování – evaluation of the hoof care and of the type of shoeing:

Kopyta byla delší dobu neupravovaná, přerostlá s odlupující se rohovinou stěn. Předozadní rovnováha byla výrazně posunuta dopředu. Klisna nebyla ještě podkovaná.

Výsledky vyšetření – examination results:

Široká kopyta s nízkou klenbou chodidel.

4. Popis případu – Problem description

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Přerostlá rohovina nosných okrajů kopyt byla odstraněna a plochy chodidel byly posunuty směrem dozadu, což pozitivně ovlivnilo předozadní rovnováhu kopyt.

5.jpg
6.jpg
7.jpg

Obr. č. 6. a 7.: Zleva - Levé přední kopyto při pohledu  zespodu před úpravou a po úpravě

Obr. č. 8.: Levé přední kopyto při pohledu zepředu po úpravě. Dosud velká šířka kopyt byla zmenšena vyrovnáním konkávních prohnutí postranních stěn zrašplováním na stoličce.

8.jpg
9.jpg

Obr. č. 9. a 10,:

Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu zepředu po úpravě. 

V dorzálních a postranních částech nosných okrajů kopyt bylo zrašplováno menší rotační sáňkové prohnutí, které napomohlo získat kopytům pozitivní předozadní rovnováhu. Při úpravě chodidlové plochy byly objeveny otlaky na pravém kopytě na vnitřní patce a na obou kopytech v přední části bílé čáry. Otlak na patce byl způsoben zvýšeným tlakem kombinace přerostlé patky a vnitřní rotace prstu. Prokrvení bílé čáry v dorzální oblasti nosného okraje způsobila přerostlá kopytní stěna, která svým odporem při překlápění kopyt vytvářela nadměrný tah na závěs kopytní kosti (viz. Obr. č. 11.)

Příprava podkovy – Shoe preparation:

K prvnímu podkování byla zvolena přední jednočapková  podkova Libero 25 x 10 velikosti 4.

Podkování – Shoeing:

Podkovy byly natvarovány podle tvaru nosných okrajů kopyt s dostatečnými přesahy v patkách a nejširších částech kopyt. V dorzálních a postranních částech podkov byla vykována mírná rotační sáňková prohnutí pro usnadnění překlápění a zmenšení pák širokých kopyt působících na kopytní klouby.

10.jpg

Obr. č.11. Přední kopyta při pohledu zepředu po úpravě. 

11.jpg
12.jpg

Obr. č.12. a 13.: Zleva - Pravé přední kopyto při pohledu z boku a zepředu po úpravě. 

13.jpg

Obr. č.14.: Pravé přední kopyto při pohledu zespodu po úpravě. 

14.jpg
15.jpg

Obr. č.15. a 16.: Zleva - levé přední kopyto při pohledu zepředu a zespodu po úpravě. 

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Nebyla stanovena.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Protože to bylo první podkování mladého koně se širokými kopyty, bude pro rozhodování o způsobu další péče důležitý stav kopyt a postavení končetin při příštím podkování.

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Úprava přinesla zanedbaným kopytům lepší předozadní rovnováhu a vyrovnala poměr mezi délkou a šířkou kopyt.

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Zvolený způsob podkování byl po prvním podkování vyhovující, a proto nebylo nutné jej při dalších podkováních měnit.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Rotační sáňkové prohnutí omezuje zatížení kopytního kloubu a kolaterálních vazů prstu. U mladého koně slouží jako prevenční opatření.

Výsledek péče – Result of the care:

Již po prvních dvou úpravách a podkování získala široká kopyta lepší tvar bez konkávně prohnutých stěn ave všech směrech lepší rovnováhu.

7. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

Zanedbání úpravy a podkování vede u naprosté většiny kopyt k deformaci a destabilizaci rohového pouzdra.

bottom of page