top of page

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA - PODKOVÁŘ MISTR

Členové CECHU PODKOVÁŘŮ ČR, z.s. a PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. se aktivně zúčastnily projektu

s názvem Mistrovská zkouška – systém z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého je zapojena

i Hospodářská a Agrární komora. Podkovářství jako jediný obor Ze sektoru zemědělství bylo

podkovářství zařazeno jako jediný obor. V rámci dvouleté práce byly vytvořeny kompletní materiály

(standardy, písemné práce, testy, nastavení zkoušek, výukové materiály, kompletní obsahový rámec).

 

Historie mistrovských zkoušek

Mistrovské zkoušky úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik pokusů o jejich znovuzavedení. ČR v současné době v zavedení mistrovské zkoušky pokročila a v tuto chvíli je realizován projekt s názvem Mistrovská zkouška – systém z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého je zapojena i Hospodářská a Agrární komora. Cílem projektu je příprava standardů, rámců zadání zkoušek, vzdělávacích programů čili nastavení systému mistrovských zkoušek. Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.


V rámci projektu jsou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvořil potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

 

3 x 3 stavební kameny mistrovské zkoušky


PROČ má mistrovská zkouška smysl?

 • Ochrana veřejného i privátního spotřebitele, jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který mu bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat i nejnáročnější řešení a poskytnout mu komplexní služby "na klíč"

 • Ocenění pracovníka, který odvádí vysoce náročnou a kvalitní práci, vyšší kvalifikací (nikoliv ovšem nahrazením maturity) a odpovídajícím postavením na trhu i v zaměstnání.

 • Působení autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a rodičů o tyto obory.


CO se bude zkoušet?

 • Komplexní návrh a zhotovení "mistrovského díla", vyžadující špičkové dovednosti v daném oboru.

 • Teoretické znalosti v daném oboru, včetně řešení problémů, hodnocení kvality, definování vad, návrhů postupů k jejich odstranění aj.

 • Schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku. Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

 

KDO S KÝM se u mistrovské zkoušky potká?

 • Skládat mistrovské zkoušky budou moci uchazeči se stanovenou předchozí kvalifikací (kromě vyučení v příslušném oboru i jiné příbuzné varianty) a s nejméně pětiletou praxí v odpovídajícím povolání. Jiné povinné požadavky na uchazeče nebudou vyžadovány, tzn. ani členství v profesním či jiném spolku, ani absolvování přípravných kurzů (pouze dobrovolné).

 • Zkušební komise bude složená z odborníků na danou problematiku, tj. odborník z praxe nominovaný profesním spolkem (mistrovské dílo, odborné a praktické kompetence), pedagog (teoretické odborné znalosti) a odborník v ekonomických a personálních tématech.

 • Realizace zkoušek bude probíhat ve spolupráci a po dohodě profesních spolků (cechy, svazy, asociace) a středních škol, splňujících požadavky standardu dané mistrovské kvalifikace. Organizovat zkoušky bude jedna zastřešující profesní organizace ve spolupráci a po dohodě s příslušnými profesními spolky, zajišťující kvalitu, transparentnost a krajskou dosažitelnost zkoušek. S ohledem na charakter mistrovských kvalifikací by to měla být Hospodářská komora ČR, resp. Agrární komora ČR.

 

Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy mistrovské zkoušky?

 • MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU – zatímco maturant se může ve svém oboru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr v doktorandském studiu, řemeslník dosud takovou možnost nemá (nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do kvalifikační úrovně EQF 5.

 • OCHRANA SPOTŘEBITELE – umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce a poskytnout mu služby "na klíč".

 • ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU – KONKURENČNÍ VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY – účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.

 • EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST. Mistrovská kvalifikace musí být kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím k národním specifikám a tradicím a zvýší tak držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí (standard složené mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec kvalifikací (EQF)).

 • PRESTIŽ ŘEMESEL – Zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné práce, tím výšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

bottom of page