top of page

KDO MŮŽE VYKONÁVAT PODKOVÁŘSKOU ČINNOST - ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONÍ

ZÁVĚR PRÁVNÍHO STANOVISKA PO VYHODNOCENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO VÝKON PROFESE PODKOVÁŘE

 

Výkon profese Podkováře lze na území ČR vykonávat pouze na základě živnostenského oprávnění, a to jako řemeslnou živnost, za základě dosažení některé z profesních kvalifikací registrovaných v Národní soustavě kvalifikací, tj.:

  • Podkovář a zemědělský kovář (kód: 41-54-H/01) – učební obor

  • Podkovář (kód: 41-99-H/02) – učební obor

  • Europodkovář (kód: 41-031-H) – profesní kvalifikace

  • Podkovář specialista (kód: 41-040-M) – profesní kvalifikace

získaných na buď základě absolvování příslušného studijního oboru na střední škole či učilišti, nebo na základě složení zkoušky před autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Při výkonu profese Podkováře je dále nutno dodržovat ust. zák. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání.

 

V případě provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, musí tento splňovat výše uvedenou odbornou způsobilost, přičemž podnikatel je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu a musí s ním být v odpovídajícím smluvním vztahu.

 

Za škody způsobené při výkonu živnosti vůči státu i spotřebitelům vždy odpovídá výlučně podnikatel a nikoli odpovědný zástupce, vůči kterému má podnikatel v případě vzniku nároku na náhradu škody zaviněním nebo nedbalostí odpovědného zástupce pouze regresní postih, tzn. teprve poté, co podnikatel uhradí třetí osobě škodu, může ji vymáhat na odpovědném zástupci. Z těchto důvodů NEDOPORUČUJI fyzickým osobám výkon živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, bez toho, aniž by se odpovědný zástupce přímo podílel na činnosti podnikatele (pracovní smlouva apod), a to z následujícího důvodu!!!

 

Ust. § 4 odst. 1 písm. j) zák. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání výslovně považuje provádění úpravy kopyt a podkovářských úkonů, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, za týrání.!. Mám za to, že podnikatel, ač provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, nicméně úpravy kopyt a podkovářské úkony u něj na zvířatech fakticky vykonává osoba bez příslušné odborné způsobilosti, dopouští se týrání, což je v rozporu se shora uvedeným ustanovením zákona.

 

Navíc pokud touto činností dojde k poškození tkání nebo dokonce ke zmrzačení zvířete, takovýto podnikatel se vystavuje nejenom postihu ze strany majitele zvířete, ale rovněž postihu z důvodů porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je však nutno podotknout, že toto je pouze právní názor zhotovitele tohoto posudku a že právní otázku, zda osobou dle ust. § 4 odst. 1 písm. 4) se rozumí podnikatel, jakožto fyzická či právnická osoba nebo přímo osoba, která zákrok provádí. Vzhledem k tomu však, že příslušné ustanovení nezmiňuje právní označení subjektů právních vztahů, tj. fyzické a právnické osoby, ale pouze termín osoba, mám za to, že zákonodárce měl na mysli právě konkrétní osobu provádějící úpravu kopyt a podkovářské úkony.

 

V Kolíně dne 12.11.2021

Zadavatel: Cech podkovářů ČR a PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Vypracovala: Mgr. Markéta Machová

bottom of page