top of page

Podkovář specialista (Podkovář mistr) – je nejvyšším stupněm vzdělání podkováře

 

Podkovář specialista (mistr) podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje nejen pravidelná, nepravidelná, ale především deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní s cílem zlepšení zdravotního stavu kopyt, končetin, pohybových schopností a celkové pohody zvířat (welfare) ošetřovaného koně a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

 

Ve všech odvětvích využívání koní je jejích pohyb jednou z nejdůležitějších vlastností. Pravidelnost pohybu koně je hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a rovněž jejich estetická hodnota značně klesá. Důvodů, které způsobují neplnohodnotný pohyb koně, může být mnoho a je možné je rozdělit do dvou hlavních kategorií. V první kategorii hovoříme o nepravidelnosti předvádění končetin vlivem rozdílů v jejich konformaci a zatížení kopyt. V počátečních fázích se nejedná o poškození zdraví koní, ale při špatné diagnostice, dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin. Do druhé kategorie řadíme kulhající koně s onemocněním kostního podkladu nebo měkkých tkání především distální části končetin. Při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno.

 

Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelné.

Z těchto důvodů je výuka podkováře specialistů velmi náročná na odborné znalosti z anatomie, fyziologie a patologie distální části končetiny koně, s důrazem na praktickou výuku diagnostiky všech onemocnění, které je možné podkovářsky řešit.

 

Mezi základní znalosti a dovednosti patří zejména:

  • Úprava hříběcích kopýtek při běžných i extrémních odchylkách.

  • Diagnostika a úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru (úzké v patkách, úzké v korunkovém okraji, úzké v chodidlovém okraji, kopyto špalkové, ploché, plné, kopyto s kroužkem).

  • Diagnostika a úprava a podkování nemocných kopyt s poškozením rohového pouzdra (kopyt se sníženou kvalitou rohoviny, s rozštěpem, s onemocněním bílé čáry, s rohovým sloupkem, kopyto s ránou).

  • Diagnostika a úprava a podkování nemocných kopyt se zánětlivými procesy (kopyto s pododermatitidou, s rakovinou kopyta, s hyperplazií rohoviny, kopyto schvácené)

  • Diagnostika a úprava a podkování nemocných kopyt končetiny s onemocněním podotrochleárního aparátu, s postiženým hlubokým ohybačem, s postiženým mezikostním svalem, s postiženým povrchovým ohybačem, s postižením kolaterálních vazů, s artrotickými změnami kloubů prstu, se zkostnatělými chrupavkami a další.

  • Je nutností, aby podkovář specialista dovedl vyhodnotit odchylky v pohybu končetin, jako jsou např. rozmetání, smetání, stíhání, ploužení, překlubování a vytáčení v hleznech.  Úprava a podkování kopyt pak musí směřovat k odstranění eventuálních vad způsobující nepravidelnost pohybu, respektování přirozených potřeb pohybu končetiny vzhledem k jejímu onemocnění nebo špatné konformaci.

 

Hodinová dotace učebního programu.  

Kompetence profesní kvalifikace podkováře specialisty nejsou součástí žádného dostupného školního programu na učilištích v České republice, Slovensku a Maďarsku.

Skladba výuky profesní kvalifikace Europodkovář (uvádíme pro srovnání):

200 hodin teoretických přednášek, prezentací a učební praxe

500 hodin provozní praxe s kvalifikovaným podkovářem

 

Návrh skladby hodinové dotace profesní kvalifikace Podkovář specialista:

300 hodin teoretických přednášek, prezentací a učební praxe pod vedením veterinárního lékaře a podkováře specialisty

600 hodin provozní praxe pod dozorem a vedením veterinárního lékaře a podkováře specialisty

bottom of page