top of page

PODKOVÁŘSKÁ FIRMA V ČR

Založit podkovářskou firmu v ČR může osoba plnoletá, bezúhonná, s dosaženým odpovídajícím podkovářským vzděláním (nebo takové osoby zaměstnává).

 

Podkovářské vzdělání lze získat:

 1. Prvním způsobem je absolvování středního odborného učiliště - učební obor podkovář.

 2. Druhým způsobem je systém celoživotního vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací.  Uchazeč (plnoletý) s dostatečným zájmem a praktickou zručností může individuálně nebo v podkovářských kursech nastudovat teorii podkovářského povolání a získat praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře, poté absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace Europodkovář u příslušné autorizované osoby pro povolání podkovář. Na základě Osvědčení o této zkoušce lze získat živnostenské oprávnění Podkovář.

 

Nejdůležitější zákony, kterými se chovatelé a podkováři musí řídit, jsou:

Nejdůležitějším bodem podkovářství je kůň a jeho welfare. Toto v současné době chrání především Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, který jasně stanovil, že upravovat bosá kopyta a podkovávat je, může pouze osoba k tomu způsobilá, a tím je podkovář zkoušený podle jediného státem uznaného vzdělávacího programu, který vznikl v rámci NSK.

 

Souvisejícími zákony, kterými se chovatelé a podkováři musí řídit, jsou:

 • Zákon 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

 • Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

 • Zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (řemeslná živnost podkovářská)

 • Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 

Z hlediska komunikace s majitelem koně je podkovář povinen majitele koně informovat o všech skutečnostech a vzniklých problémech.

 

Chov a využití koní dosáhlo v současnosti velkého rozmachu a rozvoje. Informovanost a vzdělanost současných majitelů koní však mnohdy pokulhává. Podkovář by měl slušně a profesionálně seznámit majitele se všemi aspekty zdravotního stavu kopyt jeho koně a popsat podkovářské ošetření, které navrhuje. Dále by měl majiteli doporučit způsob managentu koně po ošetření (klidový a pohybový režim, dietetická opatření apod.) a upozornit majitele koně, že pokud nebude stanoviska a doporučení podkováře akceptovat, nemůže podkovář zodpovídat za výsledek své práce (např. porušení klidového a dietetického režimu při schvácení kopyt apod.).

 

Zřízení webových stránek: Webové stránky musí obsahovat základní informace o Vaší firmě (jména, adresy společnosti, telefonního a e-mailového kontaktu a případně i odkazu na profil na sociálních sítích, pomocí kterých se s vámi může zákazník spojit). V případě povolání podkováře je vhodné stanovit jednou týdně dobu (zpravidla na konci týdne), po kterou přijímáte telefonické objednávky a sestavujete harmonogram dalšího pracovního týdne.

E-mail: Zákazníci velmi často potřebují odborné konzultace ke zdravotnímu stavu kopyt a končetin svých koní. Odpovídejte co nejdříve, pokud máte pocit, že řešené problémy jsou mimo Vaši kompetenci, doporučte příslušného veterinárního lékaře.

Telefon: Na nepřijaté hovory reagujte zpětným zavoláním, nebo SMS

 

Buďte k dostižení

 • Dostatečného množství kontaktních informací na viditelném místě na webových stránkách, vizitkách je dnes samozřejmostí.

 • Firma musí být dohledatelná a kontaktní informace musí být uvedené na předních místech.

 • Mezi kontaktní informace patří uvedení jména, adresy společnosti, telefonního a e-mailového kontaktu a případně i odkazu na profil na sociálních sítích, pomocí kterých se s vámi může okolí spojit.

 • Pravidelně řešte emailovou poštu, telefony…

 • Upozorněte na změny, problémy

 • Někdy se může stát, že ačkoli se domluvíte na konkrétní návštěvě, schůzce, nastanou nečekané problémy. V takové situaci je nutné partnera neprodleně informovat o změně a nabídnout mu jiné řešení. U zákazníka hrozí riziko, že si najde jiného dodavatele služby, ale tady se jedná o férovost jednání. U domluvené schůzky s kontrolním orgánem budete vždy vypadat, že se dané kontrole chcete vyhnout, či jí odložit. Proto o změnách termínu informujte neprodleně a měňte termíny jen z opravdu závažných důvodů.

 • Z hlediska evidence podkovářské práce je nutné vést přesnou denní evidenci podkovaných koní

V případě reklamace (utržená podkova, kulhání po podkovářském zákroku) se podkovář musí snažit zajistit nápravu stavu:

co nejdříve přibít utrženou podkovu, pokud nemůže zajistit přibití sám, požádat nejbližšího podkováře o opravu a pokud kůň po podkování kulhá, zajistit překování v co možná nejkratším termínu.

bottom of page