top of page
Title (Diagnosis): 7.3.1. Hoof wall crack

              1. Author of texts and photographs: Ing. Jindrich Vincalek, CE-F

                 

            2. Literary review: Horseshoeing, 39.4. Adjustment and shoeing of hooves with cracks,

                                          ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

 

            3. Patient data No. 7.3.1.

                Breed: Belgian Warmblood

                Sex: Stallion

                Age: Born 2006

                Color: Bay

                Work use: Show jumping "T"

 

 • Problems complained of by the owner: lameness, bleeding from cracks, reluctance to move and jumping

 • Duration of the problem: approx. 3 months, change of owner

 • Stabling: In the box

 • Feed : Common for a sport horse

 • Bedding : Straw with sawdust

 • The surface on which the horse most often moves: riding arena with sand and non-woven fabric, grassy paddock

 • Frequency of hoof treatment : Last shoeing at least 10 weeks ago. We don't know before, he changed owners.

 • Shoeing type: Mustad Libero rear horseshoes were shod on all four limbs

 • Lameness, possible diagnosis: At present, pain in the limbs on impact and in the loading phase of limb movement. Cracks in the inner hoof walls of both forelegs at the level of the transition between the lateral and the heel part.

4. History:
 • Characterization of the changes:

Lameness of the horse when presented on the circle to the outer limbs, occasional bleeding from cracks most often when moving on a hard surface.

 

 • Conformation:

On both limbs there are four conformation faults overloading the inner part of the hooves. Slightly base wide, carpus valgus and offset and inward phalangeal rotation.

0.postoj zepředu.jpg
0 postoj zezadu.jpg

Fig. No. 1 and 2 .: From the left - Conformation of the forelegs when viewed from the front and back

 • Shape of the hoof and pathologic changes:

3 pp front.jpg
9 lp front.jpg

Fig. No. 3 and 4 .: Left - Right and left front hoof when viewed from the side.

The shape of the hooves of the forelegs is narrow at the coronary band when viewed from the front.

2 pp lat.jpg
8 lp lat.jpg

Fig. No. 5 and 6 .: From the left - Right and left front hoof when viewed from the side

1 pp med.jpg
7 lp med.jpg

Fig. No. 7 and 8 .: Left - Right and left front hoof when viewed from the side medially

Při pohledu z boku jsou kopyta ostroúhlá s konvexně prohnutou dorzální stěnou. Patky jsou vysoké a podsazené, korunkový okraj je v patkových částech vystoupaný nahoru a kopytní stěna zcela překrývá chrupavky. Na mediálních stranách kopyt jsou na přechodu postranní a patkové části probíhající a pronikající rozštěpy. 

4 pp šikmo.jpg
10_lp_šikmo.jpg

​Obr. č. 9 a 10.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při šikmém                                       pohledu zepředu      

5pp zad.jpg
11 lp zad.jpg

​Obr. č. 11. a 12.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu

                            zezadu

Při pohledu šikmo zepředu je velmi dobře vidět zaškrcenou korunku v oblasti rozštěpů (Obr.9. a 10.). Při pohledu zezadu jsou kopyta velmi úzká v patkách, je velmi dobře vidět vysokou vnitřní kopytní stěnu v patkové části, která omezuje chrupavku (Obr. 11. a 12.). 

6 pp chod.jpg
12 lpchod.jpg

Obr. č. 13. a 14.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto při pohledu

                            zespodu

Při pohledu na chodidlo jsou dobře vidět úzké měkké patky, krátká podkova a velmi špatná dorzopalmární rovnováha, což napomáhá přetížení palmární oblasti kopyt. 

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Dlouhý interval podkování se projevil negativně na tvaru a zatížení kopyt. Rovněž poslední úprava kopyt patrně nebyla správně provedena. Ponechání vysokých patek podporuje přetížení kopyt v oblasti rozštěpů.

 • Zhodnocení typu kování – evaluation of the type of shoeing:

Kopyta byla podkovaná na překované zadní podkovy, které byly vzhledem k zanedbání intervalu podkování úzké a krátké. Podkování nesplňovalo požadavek na odlehčení palmární části kopyt.

Videozáznam č. 1. a 2.: Zleva: Pravé a levé  přední kopyto. 

Videa ukazují nezávislou pohyblivost obou částí kopytní stěny a potvrzují   diagnózu probíhajících a pronikajících rozštěpů.

5. Problem description:
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Úprava kopyt směřovala ke zlepšení dorzopalmární rovnováhy a maximálnímu odlehčení patek. Patky byly sníženy na bázi střelu především na medialní straně. Výška střelu byla zachovaná tak, aby bylo mohl podchytit část zatížení patek.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

13.jpg

Obr. č.15.

Pro podkování byly zvoleny dvoučapkové podkovy Equilibrium, které umožňují posunutí podkovy dozadu a jejich vykovaný překlápěcí svah zlepšuje dorzopalmární rovnováhu kopyt. Po natvarování byly podkovy doplněny srdčitým zámkem na podporu střelu 

 • Podkování – Shoeing:

Obě podkovy byly vyrobeny se srdčitým zámkem navařeným na úroveň nosné plochy podkov. Úroveň střelu byla při úpravě kopyt ponechána tak, aby střely přesahovaly přes úroveň nosného okraje v patkách. Při přibití podkov na první dva podkováky ležely podkovy na střelu plochou srdčitého zámku, ale mezi rameny podkov a patkami byla mezera asi 5 mm, na mediální straně větší viz. Obr. 16,17. Vznikl tak aktivní tlak na střel který částečně převzal zatížení patek. Po deseti minutách stání na podkovách se mezery mezi nosným okrajem kopyt a rameny podkov zmenšily a podkovy byly přibity na 6 podkováků viz. Obr. 18,19.

14.jpg
15.jpg
16 pp.jpg
17 pp.jpg

Obr. č.16. a 17.: 

Obr. č.18. a 19.: Pravé přední kopyto po podkování při pohledu z boku, zleva - strana laterální a mediální

18 pp.jpg
19 pp.jpg

Obr. č. 20. a 21.: Pravé přední kopyto po podkování při pohledu zespodu a zezadu

 • Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Po podkování byly ošetřeny rozštěpy kopytní stěny. Protože kůň měl dále sportovat, byly rozštěpy v oblasti korunky přerušeny malými kopytními řezy. Průběh rozštěpů byl na obou kopytech vyřezán a vyčištěn, viz. Obr. 22 a 23. Při tom došlo na několika místech k malému krvácení. Z důvodu nebezpečí vzniku zánětu bylo nutné mít možnost rozštěpy desinfikovat. Po stranách rozštěpů byly do kopytní stěny zašroubovány malé vruty a po vložení smotku gázy do prostoru rozštěpů byly obě strany kopytní stěny k sobě staženy a fixovány pomocí drátu viz. Obr. 24. Celé oblasti rozštěpů pak byly překryty 10 – 12 mm silnou fixační vrstvou Superfastu viz. Obr. 25. Prostřednictvím vložené gázy byly pronikající rozštěpy desinfikovány viz. Obr. 26.

24.jpg

Obr. č. 22.

28.jpg
25.jpg

Obr. č. 23.

26.jpg

Obr. č. 24.

27.jpg

Obr. č. 25.

 • Zásady další péče – Rules of the further care:

Provádět podkování v pravidelných intervalech podle nárůstu rohoviny a rovnováhy kopyta. Dodržovat správnou lateromediální rovnováhu. Vyvarovat se pohybu po tvrdém povrchu. Zabezpečit dostatečnou hydrataci kopyt jílovými náboji.

Obr. č. 26.

6. Zvolená opatření – Choisen solutions
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect

Efekt zvolené úpravy kopyt byl okamžitý a evidentní. Maximální snížení patek vedlo k uvolnění palmárních částí kopyt. Podstatně se změnila dorzopamární rovnováha ve prospěch palmárních částí kopyt. 

33_korunka_před_úpravou.jpg
34 korunka po úpravě.jpg

Obr. 27. a 28.: Zleva - Pravé přední kopyto před a po podkování při pohledu z boku - mediální strana.

 

Při pohledu z boku došlo k výrazné změně ve tvaru korunkového okraje, který se v patkové části na obou kopytech výrazně snížil. 

35 výška patek před podk..jpg
36 výška patek po podkování.jpg

Obr. 29. a 30.: Zleva - Pravé přední kopyto před a po podkování při pohledu zezadu.

 

Při pohledu zezadu došlo ke snížení patek a patkových kopytních stěn. Efektem této úpravy bylo rozšíření a lepší podpora palmárních částí kopyt.

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing

Důležitou změnou je volba srdčité podkovy, která zlepšuje podporu palmární části kopyta a přitom dokáže přenést část zatížení z patek na střel. Tím je snížen tlak v oblasti rozštěpu a je umožněno jeho spojení a odrůstání.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect

Úprava kopyt byla zaměřena především na zlepšení tvaru a rovnováhy rohového pouzdra. Podkova Equilibrium s vykovaným překlápěcím svahem a srdčitým zámkem umožnila posunutí bodu překlápění, zlepšení dorzopalmární rovnováhy a příznivější rozložení zatížení palmární části kopyt.

 • Výsledek péče – Result of the care

Před podkováním byla evidentní bolestivost kopyt, která po podkování ustoupila. Po tomto způsobu úpravy kopyt, podkování a fixaci rozštěpů byl kůň schopen do dvou týdnů absolvovat parkurové závody. 

29.jpg
30.jpg

Obr. č. 31. a 32.: Podkovaná přední kopyta při pohledu zepředu.

32.jpg
31.jpg

Obr. č. 33. a 34.: Podkovaná přední kopyta při pohledu z boku

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Správná úprava rohového pouzdra s rozštěpem spočívá ve snížení a tedy odlehčení patek. Podkování musí eliminovat tlak na postiženou část kopyta a přenést zatížení na střel, chodidlo a rozpěrky. U rozštěpů probíhajících a pronikajících je důležitá fixace porušené kopytní stěny. Soubor těchto opatření je základem úspěšné léčby rozštěpů rohového pouzdra.

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message)
bottom of page