top of page

13.1.2. Forelimb rotational deviation of an adult mare

Author: Miloslav Kreps, CE-F

Place of work: Přerov

Title of the article (Diagnosis): 13.1.2. Forelimb rotational deviation of an adult mare

Breed: Czech Warmblood

Sex: mare

Age: 10 years

Color: chestnut

Working discipline: school horse

2. Data of the patient

Reason why the owner complains:

Relatively frequent burying of horses, loss of horseshoes in the period from the third week after shoeing. Irregular lameness on the right front limb from the fourth week.

 

Duration of the problems: From the beginning of use in the riding school, about two years.

 

Stabling conditions: Boxing

 

Litter - Bedding: Straw

 

Frequency of the hoof care: Previously required after 3 max. 4 weeks due to horseshoe loss

 

Type of shoeing: Two-cap horseshoes

 

Lameness and diagnosis: Often burying, in the period after 3 weeks from forging, loosening and loss of horseshoes. After much work, tendon swelling and occasional limping to the right front limb.

3. Anamnesis

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Špatná dorzo-palmární rovnováha kopyt, nedostatečné odstranění staré rohoviny, nedostatečné zkrácení prstu a naprostá absence překlápění na kopytech, viz. Obr.č. 1.,2.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes: Ostroúhlá kopyta, vnitřně diagonální viz. 3. a 4. 

1.jpg
2.jpg
6 PP.jpg
7 LP.jpg

Obr. č. 1.: Pohled na kopyto z

                 boku

Obr. č. 2.: Vnější rotace končetin s vnitřní rotací prstu

Obr. č. 3. a 4.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto před úpravou. Ostroúhlá vnitřně diagonální kopyta.

Postoj končetin – Conformation: Vnější rotace končetin s vnitřní rotací prstu viz. Obr. č. 2.

 

Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Nedostatečné odstranění staré rohoviny, ponechávaný příliš dlouhý prst s prohnutou stěnou. Špatná dorzo-palmární rovnováha viz. Obr. č.: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.

Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:

Zadní dvoučapkové podkovy špatně překované na přední, které malou vzdáleností čapek od sebe neumožňují posunutí podkovy dozadu. Příliš krátké podkovy, bez usnadnění překlápění nezajišťují dostatečnou podporu nosnému okraji kopyt ani jejich komfortní pohyb ve směru dopředu i do stran. Bod překlápění byl posunutý dopředu a předozadní poměr rovnováhy byl 65/35, což vede k velkému zatížení šlachy hlubokého ohybače a kolaterálních vazů, viz. Obr. č. 5. a 6.

3 LP.jpg
4 PP.jpg
5.jpg

Obr. č. 5., 6., 7.: 

Zhodnocení staré úpravy a způsobu podkování

Výsledky vyšetření - the results of the examination:

Před úpravou a podkováním byl kůň vyšetřen lokátorem kulhání na rovných dráhách na asfaltu a na měkkém písčitém povrchu. Na tvrdém povrchu bylo prokázáno výraznější kulhání na pravou přední končetinu ve fázi překlápění a odrazu. Bolestivost pravé přední končetiny se promítala na levou zadní končetinu ve fázi dopadu. Na měkkém povrchu kulhání ustoupilo a přesunulo se do fáze dopadu, viz. Obr. č. 8., 9. - hodnotící grafy z vyšetření Lokátorem kulhání před podkováním. Z tohoto vyšetření vyplynula nutnost maximální možné nápravy předozadní rovnováhy kopyt a úpravy úrovně překlápění kopyta blíž k těžišti.

před podkováním, asfalt, rovně.jpg

Obr. č. 8.: Výsledek vyšetření pomocí Lamenes Locator

Klus na rovné linii na tvrdém povrchu - kulhání pravé přední končetiny ve fázi překlápění a odrazu. Bolestivost pravé přední končetiny se promítala na levou zadní končetinu ve fázi dopadu.

před podkováním, měkko, rovně.jpg

Obr. č. 9.: Výsledek vyšetření pomocí Lamenes Locator

Klus na rovné linii na měkkém povrchu - Na měkkém povrchu kulhání ustoupilo a přesunulo se do fáze dopadu.

4. Problem description

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Při úpravě kopyt byla po celém nosném okraji maximálně odstraněna stará rohovina ve snaze získat co nejlepší předozadní rovnováhu kopyta. Snížením patek, odstraněním přerostlé rohoviny  v přední části kopyt a zakulacením předního okraje byla nosná plocha chodidla posunuta dozadu. Tím bylo dosaženo předozadní rovnováhy 50/50.

8 PP.jpg
9 LP.jpg
10 PP.jpg
11LP.jpg

Obr. č. 10., 11: Zleva - Pravé a levé přední kopyto po úpravě

Obr. č. 12., 13: Zleva - Pravé a levé přední kopyto po úpravě

12.jpg

Obr. č. 14.: Přední kopyta po úpravě při pohledu zepředu

Příprava podkovy – Shoe preparation:

K podkování byly zvoleny podkovy equilibrium (dvě čapky)

velikosti 3

 

Podkování – Shoeing:

Zvolené podkovy equilibrium se dvěma čapkami. Díky posunutí podkov zpět bylo dosaženo požadované rovnováhy 35/65 a správného bodu překlápění tak, aby rychlejší překlápění uvolnilo přetížený hluboký ohybač.  

13 PP.jpg
14 LP.jpg
17 PP.jpg
16 LP.jpg

Obr. č. 15., 16.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto po podkování

Obr. č. 17., 18.: Zleva - Pravé a levé přední kopyto po podkování

15.jpg

Obr. č. 19.: Přední kopyta po podkování při pohledu zepředu

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Prozatím bez veterinárních a dalších opatření

 

Zásady další péče – Rules of the further care:

Dodržování pravidelných intervalů podkování mezi 5 - 7 týdnem

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Nastala změna v pohybu koně ihned po prvním kování. Vyšetření lokátorem kulhání po podkování ukázalo výrazné zlepšení především na tvrdém, ale i na měkkém povrchu po podkování, viz. Obr. č. 20., 21. Zakopávání ustalo úplně. Otoky končetin po práci se od změny podkování znovu neobjevily. Zlepšení kvality rohoviny a nosnosti stěn, po srovnání prohnutí, které vznikalo přetížením příliš dlouhé, dorzální stěny.

před podkováním, asfalt, rovně.jpg
po podkování, asfalt, rovně.jpg

Porovnání měření lokátorem kulhání:

Zleva Obr. č. 8. Vyšetření lokátorem kulhání před podkováním v klusu na rovné linii a tvrdém povrchu a Obr. č. 20. po podkování prokázalo výrazné zlepšení. 

před podkováním, měkko, rovně.jpg
po podkování, měkko, rovně.jpg

Porovnání měření lokátorem kulhání před a po podkování v klusu rovné linii na měkkém povrchu

Zleva Obr. č. 9. Vyšetření lokátorem kulhání před podkováním a Obr. č. 21. po podkování prokázalo rovněž výrazné zlepšení. 

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Dvoučapkové podkovy bez překlápění změněny za Equilibrium, větší zkrácení prstu a posunutí podkovy zpět, směrem k těžišti. Usnadnění překlápění končetiny.

 

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Zlepšením předozadní rovnováhy kopyt a podpory v palmární části kopyta bylo odstraněno kulhání na pravou přední končetinu, vymizení problému zakopávání a ztrácení podkov. Rovněž končetiny v oblasti flexorů po větší práci neotékají.

 

Výsledek péče – Result of the care:

Kůň nevykazuje žádné známky diskomfortu po celou dobu intervalu mezi kováním. Možné kovat po 6-7 týdnech aniž by se rovnováha kopyt výrazně změnila.

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Základem je dobrá korektura kopyt, s odstraněním staré rohoviny. Potřebné zkrácení prstu tak, aby byla rovnováha dostatečná i po 6 - 7 týdnech po podkování. U ostroúhlých kopyt je velmi důležité dosažení dobré rovnováhy ve směru předo-zadním, tj. posunutí bodu překlápění směrem k těžišti. Nelze-li toho dosáhnout pomocí jedno-čapkové podkovy s vykovaným sáňkovým prohnutím, je vhodnější zvolit dvou-čapkovou podkovu, kterou můžeme posunout zpět a dosáhnout tak lepší rovnováhy. Není třeba používat příliš dlouhé podkovy, které zbytečně zatěžují už tak přetížené patky..

7.  Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

bottom of page